Foto: JESHOOTS.COM / Unsplash

Kommuner med kun kommunekassen trenger ikke avlegge konsolidert årsregnskap

Kommuner hvor kommunekassen er eneste regnskapsenhet trenger ikke utarbeide et eget konsolidert årsregnskap. Det slår Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fast i en uttalelse.

Kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d stiller krav om at kommunene skal utarbeide et konsolidert årsregnskap. Kravet om konsolidert årsregnskap bygger forutsetningsvis på at kommunen har organisert deler av kommunens virksomhet i kommunale foretak mv.

I flere tilfeller er det ikke slik, og kommunens eneste regnskapsenhet er kommunekassen. Dersom slike kommuner skulle avlegge konsolidert årsregnskap, ville det i praksis bety at det legges fram to like årsregnskap.

Selv om lovens bokstav kan leses som en plikt til at kommuner som kun har kommunekassen som regnskapsenhet også skal utarbeidet konsolidert årsregnskap, har KMD kommet til at regnskapsplikten etter § 14-6 første ledd oppfylles ved å utarbeide kun ett årsregnskap. Departementet bemerker at det bør komme fram av regnskapsdokumentene og saksfremlegg til kommunestyret at dette årsregnskapet også tjener som kommunens konsoliderte årsregnskap, i tillegg til at det gis noteopplysninger om dette.

Les også: Konsolidert årsregnskap i kommunene (Kommunerevisoren)

Departementet legger til grunn at de særskilte notekravene for konsolidert årsregnskap etter budsjett- og regnskapsforskriften § 10-4 i slike tilfeller vil gjelde for kommunekassens årsregnskap.

Rapporteringen til KOSTRA må imidlertid gjøres i to ganger på hver sine «skjema». Kommunene rapporterer på skjema 0A og 0B for kommunekassen og 0M og 0N for konsolidert årsregnskap, mens fylkeskommunene rapporterer på skjema 0C og 0D for fylkeskommunekassen og 0P og 0Q for konsolidert årsregnskap. Dette for at SSB også skal kunne publisere konsoliderte regnskapstall, i tillegg til tall for kommunekassen.

Les også: KOSTRA-rapportering for regnskapsåret 2020, presisering angående konsolidert regnskap fra SSB (NKK)

Lenke til KMDs uttalelse Konsolidering av kommunekassens årsregnskap av 8. februar 2021:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2021/210208_KMD_Konsolidering_for_de_som_kun_har_kommunekassa.pdf