Foto: Carlos Muza / Unsplash

Regnskapsundersøkelsen til KS viser resultat på det jevne

KS har innhentet regnskapstall for 2020 basert på datagrunnlaget kommuner og fylkeskommuner bruker for innrapportering til SSB/Kostra.

KS har mottatt svar fra 223 kommuner med 77,9 prosent av folkemengden utenom Oslo og 9 av 10 fylkeskommuner med 94,8 prosent av folketallet.

Netto driftsresultat i 2020 for kommunene i undersøkelsen er på 2,3 prosent av drifts­inntektene (i 2019 hadde disse kommunene 1,4 prosent, mens alle landets kommuner utenom Oslo hadde 1,1 prosent).

Mange nye sammenslåtte kommuner gjør det mer krevende å gi et anslag for netto driftsresultat for kom­munene utenom Oslo i 2020 basert på innsamlede regnskapstall, men på usikkert grunnlag anslår KS at resultatet for kommunekassene vil ende på i størrelsesorden 2 - 2,25 prosent.

Les også: Nøkkeltall for KOSTRA - foreløpige tall

Netto driftsresultat i 2020 har imidlertid svakheter som indikator for underliggende balanse i driftsøkonomien i 2020. Dette har sammenheng med at kommunene gjennom 2020 har mot­tatt og inntektsført ulike statlige tilskudd knyttet til covid-19, blant annet til stimulering av aktivitet i bygge- og anleggsnæringen og kompensasjon for merutgifter i næringsliv/frivillige aktører. Deler av utgiftene knyttet til disse tilskuddene vil imidlertid først påløpe i 2021, og statlige tilskudd bidrar dermed til en regnskapsteknisk oppblåsing av netto driftsresultat i 2020.

Netto driftsresultat for fylkeskommunene er i de foreløpige regnskapene for 2020 på 5,9 prosent av drifts­inntektene, en økning på 2,9 prosentpoeng fra 2019. Betydelige periodiseringer av øremerkede overføringer gjør at netto driftsresultat i 2020 heller ikke er den beste indikatoren for underliggende balanse i fylkeskommunenes driftsøkonomi i 2020.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/regnskapsundersokelsen-viser-resultat-pa-det-jevne/