Vil gi utvidet mulighet til å holde digitale møter

Regjeringen vil gi interkommunale selskaper mulighet til å ha digitale møter og signere sine protokoller elektronisk også etter pandemien. Den foreslår også å forlenge varigheten av et midlertidig unntak om lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.

Interkommunale selskaper har hatt denne muligheten midlertidig under pandemien. Erfaringene og tilbakemeldingene under pandemien viser at dette er en endring som fungerer godt og som mange ønsker skal fortsette også etter pandemien.

Les også: Endringer i lov om interkommunale selskaper - NKRFs høringssvar

Departementet foreslår også å forlenge varigheten av det midlertidige unntaket om utvidet adgang til lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner på grunn av pandemien til 10. november 2021. Den skulle i utgangspunktet oppheves 1. juni.

En uforutsigbar smittesituasjon sannsynligvis også være gjeldende i månedene framover. Derfor vil det ifølge regjeringen være en fordel om lukkede møter i kommuner og fylkeskommuner også til høsten kan holdes som fjernmøter hvis det er behov for det.

Les også: Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller) (Stortinget)

Lenke til Prop. 143 L (2020–2021) Endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-143-l-20202021/id2842437/