NKRFs nye æresmedlemmer (f.v.): Per-Martin Svendsen og Reidar Enger | Foto: Knut Erik Lie

NKRF har fått to nye æresmedlemmer

Det har skjedd kun én gang tidligere i forbundets 76-årige historie. Reidar Enger og Per-Martin Svendsen er utnevnt til æresmedlemmer i NKRF. I tillegg ble det også delt ut fem hederstegn denne uka.

Med stående akklamasjon sluttet årsmøtet seg til styrets forslag om å utnevne Reidar Enger og Per-Martin Svendsen til æresmedlemmer i NKRF. Det var ikke mange av de tilstedeværende som var til stede forrige (og eneste) gang dette skjedde. På landsmøtet i Drammen i 1994 ble Annar Fængsrud utnevnt til forbundets første æresmedlem for bl.a. å ha vært medlem av styret i 24 år (1964 - 1988), hvorav de siste 18 som formann.

De to de nyutnevntes innsats for NKRF og kommunal revisjon og kontroll er ikke mindre imponerende.

Reidar Enger (70) har arbeidet innenfor kommunal revisjon og kontroll i mer enn 40 år. Han startet karrieren i Oslo kommunerevisjon på slutten av 70-tallet og gikk fra stillingen som ass. kommunerevisor til jobben som leder av kontrollutvalgets sekretariat i Oslo fra opprettelsen i 2005. Han har i denne perioden innehatt ulike tillitsverv i NKRF i til sammen 30 år:

  • Edb-utvalget (medlem, 1982-85)
  • Styret (sekretær, 1985-91 og nestleder, 2004-18)
  • Disiplinærkomiteen (leder, 1997-2004)

Dessuten har han representert NKRF i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) siden etableringen i 2000 (fagkomiteen, 2000-04 og styret, 2004-). Videre har han representert NKRF i flere departementale arbeidsgrupper o.l. samt vært med i og ledet ulike styreoppnevnte arbeidsgrupper i forbundet. Han har også vært mye brukt som kurs- og foredragsholder samt bidratt med flere artikler i Kommunerevisoren.

Reidar framstår som en ubestridt bauta i NKRF og har i flere tiår med stort engasjement og høy arbeidskapasitet satt dype spor etter seg i utviklingen av kommunal revisjon og kontroll.

Per-Martin Svendsen (67) har arbeidet innenfor kommunal revisjon i nærmere 40 år. Han startet sin kommunale karriere i Oslo kommunerevisjon i 1982 og gikk fra stilling som hovedrevisor til jobben som revisjonssjef i Bærum kommunerevisjon i 1987. Han gikk av med pensjon i 2020. Han har i denne perioden innehatt ulike tillitsverv i NKRF i til sammen 30 år:

  • Styret (varaformann/nestleder, 1988-1997 og leder, 1997-2000)
  • Hederstegnkomiteen (medlem, 2002-08 og leder, 2008-20)

Han har også vært medlem i og leder for styret i Oslo og Akershus kommunerevisorforening. I tillegg har han deltatt i flere større utredningsarbeider o.l. i NKRFs regi, herunder bl.a. ved etableringen av servicekontoret (1990) og senere ved innlemmingen av dette i forbundet (2005). Han har også bidratt som kurs- og foredragsholder nasjonalt og lokalt og skrevet artikler i Kommunerevisoren.

Per-Martin kjennes av våre medlemmer som et muntrasjonsråd og en positiv, engasjert og deltakende person og har vist stor innsats for NKRF og medlemmene gjennom flere tiår. Han har på en positiv måte bidratt til å fremme NKRF og kommunal revisjon.

Hederstegn

Gull

I tilknytning til årsmøtet ble det også, tradisjonen tro, delt ut hederstegn iht. vedtak i styret. Forbundets hederstegn i gull med diplom ble tildelt Unn Helen Aarvold, Wenche Ruud Solvin og Bjørn Bråthen. Siden det første gullmerket ble tildelt en av forbundets stiftere, Ole N. Tveter, i 1953, er nå til sammen 13 personer gitt denne heder.

Unn Helen Aarvold startet, etter en lang karriere i privat revisjon, i Oslo kommunerevisjon i 2007, hvor hun har vært kommunerevisor siden 2013. Hun har ledet NKRFs revisjonskomite siden 2010 og har i denne perioden, sammen med resten av komiteen, bidratt med et stort og verdifullt arbeid for utviklingen av god kommunal revisjonsskikk innenfor regnskapsrevisjon. Ikke minst i de siste årene har implementeringen av både ny kommunelov og revisorlov krevd stor innsats.

Hun var medlem i Revisorlovutvalget som utarbeidet forslag til endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere og bidro i denne forbindelse til at det nå endelig er reell likestilling mellom praksis fra privat og offentlig revisjon. Hun har også vært hyppig benyttet som foredragsholder på konferanser mm., i og utenfor NKRF, og skrevet mange artikler i Kommunerevisoren.

Unn kjennes av NKRFs medlemmer som en person med stor arbeidskapasitet, faglig tyngde og integritet, godt humør, og sier sjelden nei til å påta seg oppgaver og verv, og har på en positiv måte bidratt til å fremme kommunal revisjon.

Wenche Ruud Solvin har snart 40 års praksis fra kommunal revisjon. Hun startet som revisor i Oslo kommunerevisjon i 1982 og ble den andre ansatte i NKRF (servicekontor) i 1991, hvor hun fortsatt er ansatt som rådgiver. Hun var i starten faglig rådgiver og har vært kursholder for NKRF og foreleser i faget offentlig revisjon på revisorstudiet. Hun var sekretær for det styreoppnevnte Aure-utvalget, som i 1998 la fram sin utredning om å etablere fylkesvise revisjonsvirksomheter.

Over tid har Wenche blitt en uvurderlig administrativ ressurs som til enhver tid har full kontroll på ALT som skjer administrativt i NKRF – medlemsadministrasjon, kurs og konferanser, økonomi m.m. Dette medfører imidlertid ikke at hun ikke også er engasjert og bidrar i faglige spørsmål internt i administrasjonen. Hun er også den som alle møter på telefon og konferanser o.l.

Wenche kjennes av våre medlemmer og andre som den alltid blide og hyggelige representanten for NKRF utad. Vi har aldri hørt et vondt ord om eller en klage på Wenche. Uten Wenche stopper NKRF!

Bjørn Bråthen har snart 40 års praksis fra kommunal revisjon. Han startet som revisor i Oslo kommunerevisjon i 1982 og gikk fra stilling som plansjef og ble den tredje ansatte i NKRF (servicekontor) i 1993, hvor han fortsatt er ansatt som seniorrådgiver. Han har vært leder av Oslo og Akershus kommunerevisorforening (1988-91) og var sekretær i NKRFs styre fra 1991 og til han ble ansatt i forbundet. Han var direktør for NKRF servicekontor fra 1999 og fram til innlemmelsen i forbundet. Han ble dermed også NKRFs første daglig leder i 2005. En stilling han hadde fram til 2008.

Etter et kort opphold i privat revisjon har han vært seniorrådgiver i NKRF siden 2009. I tillegg til å være faglig rådgiver på områdene kontrollutvalg og sekretariat, har han ansvaret for informasjonsaktivitetene i NKRF - Kommunerevisoren, nettsidene, sosiale medier m.m. Han har også deltatt i mange styreoppnevnte arbeidsgrupper og representert NKRF i ulike referansegrupper oppnevnt av Kommunaldepartementet.

Han har vært mye benyttet som kurs- og foredragsholder, herunder i faget offentlig revisjon på revisorstudiet på 90-tallet. Siden kontrollutvalgene ble lovbestemt i 1993 har mange hundre kontrollutvalgsmedlemmer møtt ham som kurs- og foredragsholder i ulike sammenhenger.

Bjørn kjennes av våre medlemmer som en engasjert og kunnskapsrik fagperson, som på en positiv måte har bidratt til å fremme kommunal revisjon og kontroll i flere tiår.

F.v.: Pål Ringnes, Unn Helen Aarvold, Wenche Ruud Solvin og Bjørn Bråthen. Ann Katharine Gardner var ikke til stede under tildelingen. Utdeler: Per Olav Nilsen | Foto: Knut Erik Lie

Sølv

Forbundets hederstegn i sølv med diplom ble tildelt Ann Katharine Gardner og Pål Ringnes.

Ann Katharine Gardner startet i kommunal revisjon på 90-tallet. Hun sluttet nylig i sin stilling som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA. Hun ble valgt som varamedlem i regnskapskomiteen i 2010, «rykket opp» som medlem fra 2011 og var leder av komiteen fra 2018-2020. I tillegg har hun representert NKRF i fagkomiteen i GKRS i perioden 2012-2021.

Hun har også bidratt som kursholder og foredragsholder i ulike sammenhenger både nasjonalt og lokalt og har også skrevet artikler i Kommunerevisoren.

Hun har vært en sentral og engasjert bidragsyter i utviklingen av kommunalt regnskap i mer enn 10 år.

Ann Katharine kjennes av våre medlemmer som en ryddig og arbeidsom fagperson, som alltid framstår positiv og blid.

Pål Ringnes har i perioden 1991-2015 har hatt ulike stillinger i Oslo kommunerevisjon, Buskerud fylkesrevisjon (fylkesrevisor) og Buskerud Kommunerevisjon IKS (oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og fra 2010-2015 daglig leder). Fra 2015-2020 var han daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn og etter dette har han vært seniorrådgiver i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS.

Han har vært leder av kontrollutvalgskomiteen siden 2020. I tillegg var han medlem av samme komite 2018-2020 og også medlem av styret 2000-02 (varamedlem 2017-18). Videre var han medlem av forvaltningsrevisjonskomiteen 2010-14 og varamedlem i disiplinærkomiteen 2014-17.

Han har også deltatt i flere styreoppnevnte arbeidsgrupper og hatt en rekke ulike verv i hele tre ulike lokalforeninger. Han framstår som en svært anvendelig «potet» og har bidratt positivt i utviklingen av kommunal revisjon og kontroll i ulike posisjoner i mer enn to ti år.

Pål kjennes av våre medlemmer som en kunnskapsrik fagperson med høy arbeidskapasitet og integritet. Han er engasjert og viser stor vilje til å ta på seg oppgaver til beste for NKRF og medlemmene.

Kronologisk oversikt over NKRFs æresmedlemmer og innehavere av hederstegn med diplom:

https://www.nkrf.no/vedtekter-og-reglement/hederstegnoversikt