Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt endringer i budsjett- og regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner. Endringene tilsvarer i hovedsak det som var foreslått i forslaget som ble sendt på høring i oktober.

I korte trekk er følgende endret i forskriften:

  • Justeringer i reglene om årsavslutning i § 4-2 til § 4-6 og endringer/nye linjer i oversiktene over budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner etter § 5-9. Disse endringene gjelder fra 2021-regnskapet
  • Krav om at avsetninger til og bruk av fond skal presenteres brutto i budsjett- og regnskapsoppstillingene. Dette kravet gjelder fra regnskapsåret 2022, men det er likevel ikke krav om at vedtak om årsbudsjett for 2022 som treffes før 31.12.2021, skal presentere disse postene brutto. Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-3 åpner for at disse postene kan presenteres brutto også i 2021-regnskapet, selv om det ikke er krav om det før i 2022.
  • Nye krav til noteopplysninger om garantier, gjeldende fra 2021.
  • Noteopplysninger om godtgjørelse til revisor forenkles, da kravet om fordeling på regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er opphevet. Gjelder fra 2021.
  • Kommunale foretak og interkommunale samarbeid (IPR og KO) kan fra 2022 utelate bevilgningsoversikten etter § 5-4 annet ledd.

Les også: Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften på høring

Departementet har også oppdatert sin veileder til budsjett- og regnskapsforskriften, hvor forskriftsendringene er forklart.

Lenke til KMDs brev av 14. desember 2021 om endringer i budsjett- og regnskapsforskriften (årsbudsjettet 2022 og årsregnskapet 2021):

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2021/211214_Endringer_i_budsjett-_og_regnskapsforskriften.pdf