Artikkelprisen 2020

Terje Tvedt er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2020.

Prisen henger høyt, og den har vært delt ut siden 1995.

Terje Tvedt, statsautorisert revisor og partner i BDO AS, ble tildelt prisen for artikkelen "Revisjon av kommune­regnskapet – utvalgte problemstillinger", som sto i Kommunerevisoren nr. 2/2020.

Prisen ble annonsert i forbindelse med NKRFs jubileumskonferanse i oktober 2021, men ble først delt ut i forrige uke i forbindelse med det første fysiske møtet i NKRFs revisjons- og regnskapskomite etter koronapandemien. Artikkelen ble skrevet som en oppfølger til et foredrag Tvedt holdt på NKRFs fagtreff for regnskapsrevisorer høsten 2018.

I vurderingen av artiklene er det blitt lagt vekt på flere kriterier, bl.a. at artikkelen skal ta opp et aktuelt tema, ha faglig tyngde og bringe nytt lys over et tema samt at stoffet skal være presentert på en lett forståelig måte. Tvedts artikkel skårer godt i forhold til disse kriteriene, og den er meget godt mottatt og nettversjonen har vært godt besøkt.

Den tar for seg temaer som vesentlighet, test av kontroller, analytiske kontrollhandlinger, revisjon av kommunens inntekter og kommunens lønnskostnader og selvkost i regnskapsrevisjonen. Tvedt avslutter artikkelen med noen betraktninger. Han skriver blant annet at:

Kommunene forvalter fellesskapets penger og øvrige verdier. Behovet for tilsyn og kontroll er derfor et annet og kanskje større enn behovet for kontroll med næringsvirksomhet. [...] Som en mer enn gjennomsnittlig dedikert profesjonsutøver, er jeg også opptatt av at revisjonen ikke reduseres til en utgiftspost som bør presses lengst mulig ned. Jeg mener revisjonen har en verdi og at en kvalitativt god revisjon er til nytte for kommunene.

Å bevare tilstrekkelig profesjonell skepsis og forholde seg lojalt til mandatet, må fortsatt være kjernen i revisjonsproduktet. Klarer vi å bevare dette fundamentet vil regnskapsrevisjonen fortsatt kunne fremstå både som preventiv i sin natur og som nyttig i gjennomføringen.

Artikkelen kan også lastes ned i pdf-format her (side 4-10): KomRev_0220.pdf (nkrf.no)

Juryen, som har vurdert kandidater til artikkelprisen for 2020, har bestått av: styreleder og ansvarlig redaktør Per Olav Nilsen, daglig leder Rune Tokle og seniorrådgiver Bjørn Bråthen.