Bilde av KDDs logo

Attestasjonsoppgave for revisor – Trekk i rammetilskudd for konsesjonskraft

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2023 foreslått at kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft i prisområdene Østlandet (NO 1), Sørlandet (NO 2) og Vestlandet (NO 5), skal trekkes til sammen 3 mrd. kr i rammetilskuddet for 2023.

Trekket gjøres i utgangspunkt med grunnlag i anslått spotpris i 2023.

Kommunene kan innen 1. desember rapportere hvordan konsesjonskraften er disponert, for at ingen skal bli trukket for inntekter de ikke kan realisere. Se nærmere omtale av forslaget på regjeringen.no >>

Rapporteringen skal kontrolleres av revisor i henhold til ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Revisor skal kontrollere om mengde og beløp som oppgis i rapporteringen, er i samsvar med avtaler, kommunalt vedtak og eventuell annen dokumentasjon.

Det er ikke utarbeidet en egen mal for denne uttalelsen. Det vises til infoskriv 4/2022 med vedlegg fra revisjons- og regnskapskomiteen om uttalelser og rapporter fra revisor for eksempler på hvordan uttalelse etter ISRS 4400 skal utformes (eksempel E.1-E.14).

Tiltenkt bruker og adressat for uttalelsen vil være Kommunal- og distriktsdepartementet, mens kommunen vil være ansvarlig part. Grunnlaget for revisors kontrollhandlinger vil være departementets brev datert 14. oktober 2022.

Revisors kontroll vil i stor grad bestå i å kontrollere rapportert kraftmengde og pris opp mot avtaler eller annen dokumentasjon. Vi antar revisors kontrollhandlinger kan utformes som følger:

  1. Oppgitt mengde konsesjonskraft og gjennomsnittspris i punkt 1 er i samsvar med juridisk bindende avtaler som senest er inngått 27. september 2022. Dersom avtalen ikke definerer en fast pris, har vi vurdert om estimert pris synes rimelig.
  2. Konsesjonskraft til innbyggere og næringsliv, oppgitt i punkt 2 a og b, er oppgitt til en pris som samsvarer med vedtak fattet av kommunestyret senest 27. september 2022 eller i samsvar med praksis i 2021 og 2022. Oppgitt mengde stemmer med vedtak eller er estimert ut fra forutsetninger som virker rimelige.
  3. Konsesjonskraft som brukes i kommunens egen drift, jf. punkt 2 c, er oppgitt til innkjøpspris. Oppgitt mengde er estimert ut fra forutsetninger som virker rimelige.
  4. Andre disponeringer, oppgitt i punkt 2 d, er i samsvar med dokumentasjon fremlagt av ABC kommune.
  5. Mengde og gjennomsnittspris for konsesjonskraft som avviker fra spotpris, oppgitt i punkt 3, er i samsvar med dokumentasjon fremlagt av ABC kommune. Eventuell fordeling mellom høy- og lavprissoner virker rimelig.

Departementet skriver at revisor kan legge til grunn at kontrollen med opplysningene knyttet til de juridisk bindende avtalene, skal ha høyere prioritet enn kontrollen med de øvrige opplysningene i skjemaet. Vi tolker det bl.a. slik at dersom det er mange avtaler, vedtak e.l. som ligger til grunn for rapporteringen, slik at revisor vurderer det som aktuelt å ta stikkprøver, skal kontrollen i punkt 1 ovenfor vektlegges høyere enn de andre punktene.