Grunnlag for beregninger av trekket i rammetilskuddet for kraftkommuner

Stortinget har vedtatt at kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft i områder med svært høye strømpriser, får et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen tre milliarder kroner i år. Trekket er fordelt etter gitte kriterier.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fastsatt trekket for den enkelte kommune og fylkeskommune med utgangspunkt i kommunenes rapportering av hvordan de disponerer sin konsesjonskraft. Fristen var 1. desember. Trekket (lenke for nedlasting av tabellene i Excel) er fordelt med 2,2 milliarder på kommunene og 0,8 milliarder på fylkeskommunene.

Følgende er lagt til grunn for beregningene:

  • Ingen kommuner skal bli trukket for inntekter de ikke kan realisere som følge av inngåtte fastprisavtaler eller vedtak om subsidiert strøm til innbyggere eller lokalt næringsliv. Slike avtaler/vedtak må ha blitt inngått før trekket ble gjort kjent 28. september.
  • Forventede inntekter opp til 70 øre/kWh er ikke med i fordelingen av trekket på kommunene. Dette fungerer også som et bunnfradrag for inntekter over 70 øre/kWh.
  • Departementet har lagt til grunn en forventet spotpris på 200 øre/kWh i 2023 for alle tre prissoner (NO1, NO2 og NO5), som var under snittet av terminprisene for 2023 gjennom desember, da beregningene ble foretatt.
  • Regjeringen vil følge situasjonen og komme tilbake til saken om nødvendig, dersom for eksempel prisene skulle utvikle seg annerledes enn anslått.

Kilde: KDD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grunnlag-for-beregninger-av-trekket-i-rammetilskuddet-for-kraftkommuner/id2958802/