Bilde av KDDs logo

Lovproposisjon om endringer i kommuneloven m.m.

I Prop. 60 L (2022-2023) fremmes forslag om endringer i reglene om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer, og en rekke andre justeringer og presiseringer, blant annet om plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og at det kan gis forskrift om avdrag på lån og beregning av minimumsavdraget.

Proposisjonen inneholder blant annet forslag om justeringer i reglene for valg og avstemning. Regjeringen legger derfor opp til at forslagene skal tre i kraft før kommuner og fylkeskommuner skal konstituere seg etter valget til høsten.

For å sikre tillit og oppslutning om det representative demokratiet, er det viktig at reglene om valg og avstemning i folkevalgte organer er tydelige og klare. Reglene må også gi nødvendig handlingsrom.

Regjeringen foreslår derfor at det åpnes for at forholdsvalg kan gjennomføres ved å vise stemmetegn, som et alternativ til skriftlig avstemning. I tillegg foreslår regjeringen en ny bestemmelse om settemedlemmer, som gir større frihet til å bestemme hvem som kan velges.

Regjeringen vil også tydeliggjøre at valg av leder og nestleder i folkevalgte organer skal skje åpent ved å vise stemmetegn. Det bidrar til transparens rundt viktige valg i kommuner og fylkeskommuner. For å ivareta unge folkevalgte, åpnes det likevel for at hvert enkelt medlem av ungdomsråd kan kreve skriftlig avstemning ved valg av leder og nestleder.

Proposisjonen inneholder også forslag til andre endringer og klargjøringer i loven. Blant annet foreslår regjeringen endringer i reglene om arbeidsutvalg. Endringene går ut på å gi folkevalgte organer som har opprettet arbeidsutvalg større frihet til å selv gjøre endringer i arbeidsutvalgene.

I tillegg foreslår regjeringen at de lovfestete medvirkningsrådene skal kunne opprette arbeidsutvalg. Dette er en etterspurt endring, som vil legge til rette for at medvirkningsrådene blir bedre rustet til å ivareta sin rolle.

Les også: NKRFs høringssvar til endringer i kommuneloven

Plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer blir klargjort.

Plikten til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer blir klargjort.

Departementet foreslår å endre ordlyden i kommuneloven § 23-6 femte ledd, slik at det framgår tydelig at kommuner og fylkeskommuner som er deltaker eller eier i selskaper eller interkommunale samarbeid etter bestemmelsens første ledd, skal sørge for at kontrollutvalget blir varslet. Det følger av kommuneloven § 24-10 at det samme vil gjelde overfor kommunens revisor.

Det sentrale vil da være om det er avklart i kommunen hvordan varsling skal skje og at kommunen følger opp at kontrollutvalget faktisk mottar varsel.

I tilfeller hvor flere eier-/deltakerkommuner i et selskap har samme kontrollutvalgssekretariat, vil for eksempel varslingsplikten være oppfylt ved at det er avklart mellom kommunene at én kommune har fått ansvaret for å sende informasjon om møter, eller ved at det er avklart at selskapet selv sender varsel.

Departementet foreslår også at det kan gis forskrift om avdrag på lån, beregning av minimumsavdraget og unntak fra kommuneloven § 14-18 første ledd.

Departementet foreslår også at det kan gis forskrift om avdrag på lån, beregning av minimumsavdraget og unntak fra kommuneloven § 14-18 første ledd.

Det foreslås videre at forkortelsene for interkommunal politisk råd (§ 18-1 tredje ledd) og kommunalt oppgavefellesskap (§ 19-1 tredje ledd) skal være hhv. IPR og KO.

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-60-l-20222023/id2967093/