Tjøme-saken rettskraftig

Privatpraktiserende arkitekt og byggesaksleder i kommunen ble dømt for korrupsjon i lagmannsretten. Nå har Høyesterett nektet anken fremmet til behandling, og dommen er dermed rettskraftig.

Arkitekten ble dømt for å gi vederlagsfrie tegnetjenester til en verdi av ca. 30 000 kroner til den kommunale byggesakslederen i tidl. Tjøme kommune. Byggesakslederen hadde blant annet ansvar for å behandle byggesøknader fra arkitektfirmaet som arkitekten jobbet for.

Arkitekten ble dømt til fengsel i ni måneder for grov korrupsjon, samt til å betale saksomkostninger på 25 000 kroner. Byggesakslederen i kommunen ble dømt til fengsel i 11 måneder for grov korrupsjon og tjenesteforsømmelse, og til inndragning av 30 000 kroner. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger med 25 000 kroner.

Det er nå satt endelig punktum i Tjøme-saken. Høyesterett fant ikke grunn til å behandle de forhold de to domfelte anket over. Det var også Økokrims oppfatning.

Da Høyesterett behandlet de første ankene i Tjøme-saken rett før sommeren i fjor, vurderte domstolen om det også kan foreligge korrupsjon når venner gir hverandre gaver eller andre fordeler, og mottakeren samtidig kan bruke sin stilling eller posisjon til å begunstige giveren. Det svarte Høyesterett ja på.

Les også: Økokrim-sjefen eksklusivt til Anbud365 om korrupsjonsrisiko ved offentlige anskaffelser (Anbud365)

Etter Økokrims oppfatning viser denne saken at et vennskapsforhold har liten eller ingen betydning for hvorvidt det har skjedd korrupsjon.

Etter Økokrims oppfatning viser denne saken at et vennskapsforhold har liten eller ingen betydning for hvorvidt det har skjedd korrupsjon.

I Økokrims trusselvurdering 2022 pekes det på at norske kommuner er sårbare for korrupsjon, og at korrupsjonsfaren særlig er til stede der privat sektor møter offentlig sektor. Økokrim håper dommen blir lagt merke til, og at den bidrar til en forsterket innsats for å forebygge korrupsjon i kommunal sektor.

Kilde: Økokrim

https://www.okokrim.no/tjoeme-saken-rettskraftig.6595038-549344.html