Nye notater fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt nye notater for hhv. dekomponering av anleggsmidler og digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering.

Budsjett- og regnskapsforskriften § 3-4 åpner for å dekomponere større varige driftsmidler slik at delene avskrives hver for seg.

Det nye notatet Dekomponering av anleggsmidler drøfter kriterier for å kunne dekomponere anleggsmidler, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Overgang til dekomponering av eksisterende anleggsmidler som har vært avskrevet en periode, drøftes spesielt.

Notatet inneholder flere eksempler på hvordan anleggsmidler kan deles opp i komponenter.

I forbindelse med fastsettelsen av notatet, ble det også vedtatt noen mindre endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Utkast til det nye notatet Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering var på høring høsten 2022. Fagkomiteen i GKRS har gått gjennom høringsuttalelsene og bearbeidet notatet på bakgrunn av disse.

Notatet omhandler avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet knyttet til kommuners anskaffelser av digitale løsninger. I notatet drøftes kriterier for når anskaffelse av digitale løsninger, først og fremst programvare, kan regnskapsføres i investeringsregnskapet. Skybaserte tjenester drøftes spesielt.

Notatet anvender de kommunale regnskapsstandardene, først og fremst KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter og KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, og bør leses i sammenheng med disse.

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/category/c13-nyhetssaker/