Foto: Scott Blake / Unsplash

Tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Regjeringen innfører strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygge-og anleggsnæringen.

Målet med strengere seriøsitetsbestemmelser er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, som skaper problemer for arbeidstakere som blir utnyttet og seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører.

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner. Regjeringen vil at det offentlige skal bruke innkjøpsmakten til å stille strengere krav til offentlige oppdragsgivere og leverandører. Da kan hver skattekrone som brukes på offentlige innkjøp bidra til et mer seriøst arbeidsliv. Regjeringen heier på de seriøse aktørene, som det er helt klart flest av. Regjeringens tiltak vil sikre like spilleregler for de seriøse aktørene og hindre sosial dumping.

Norgesmodellen skal fremme det trygge og seriøse arbeidslivet og bevare den norske arbeidslivsmodellen. I vinter sendte regjeringen på høring forslag til nye seriøsitetskrav innenfor bygg, anlegg og renhold.

Her er kravene som innføres for bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen:

  • Endringer i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften
    Offentlig oppdragsgiver skal stille kontraktsvilkår om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling
  • Endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
    Offentlig oppdragsgiver skal stille krav om etterlevelse av reglene om obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort, og kontrollere at de følges opp
  • Endringer i byggherreforskriften
    Nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygge- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn, og krav til kontraktsvilkår om dette.

Regelverksendringene trer i kraft 1. januar 2024.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utviklet en beste praksis for kontraktsoppfølging, og har i dag lansert en veileder for kontraktsoppfølging, som skal gjøre det enklere for oppdragsgiverne å kontrollere at kravene de stiller overholdes.

Regjeringen jobber videre med neste fase av Norgesmodellen, og vurderer en rekke tiltak i samarbeid med partene i arbeidslivet. For eksempel vurderes det å utvide oppsigelsesretten slik at oppdragsgiver i større grad kan si opp kontrakter som bidrar til arbeidslivskriminalitet. I tillegg jobber regjeringen med å støtte opp under oppdragsgivernes oppfølging av kontrakter, med bedre veiledning og flere digitale verktøy.

Kilde: regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norgesmodellen-tiltak-mot-sosial-dumping-og-arbeidslivskriminalitet/id2992414/