Veileder i forvaltnings­revisjon og eierskapskontroll – revidert utgave

Revidert utgave av veileder i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er vedtatt i NKRFs styre og nå publisert.

Den reviderte utgaven er en oppdatering av Veileder for forvaltningsrevisjon fra 2006, revidert i 2016, supplert med innhold fra Veileder for selskapskontroll fra 2018. Oppdraget med revideringen av veilederen, gitt av styret i NKRF, har vært todelt:

  • Oppdatere til gjeldende lov, forskrift og standard
  • Slå sammen de to veilederne for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til en

Det er ikke gjort prinsipielle endringer utover det som ligger i ny lov/forskrift/standard. Det er sammenslåingen av to veiledere som er den største endringen.

Veilederen kan brukes som en innføring i feltet, eller som et oppslagsverk.

Veilederen kan brukes som en innføring i feltet, eller som et oppslagsverk. Den er basert både på regelverk og anerkjent teori – men også på erfaring, slik at den i tillegg inneholder gode råd og «tommelfingerregler». Der det finnes krav, fremgår det av teksten, gjennom «skal»-formuleringer.

Det er samtidig gjort noen få oppdateringer i kommentarene til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll, og den oppdaterte utgaven er også publisert, her >> Dere finner endringslogg bakerst i kommentarene.

Vi håper den reviderte veilederen er til nytte for kontroll og revisjon i kommunene.

Lenke til nærmere omtale og mulighet for nedlasting: 

https://www.nkrf.no/publikasjoner-veileder-i-forvaltningsrevisjon-og-eierskapskontroll