Skatteetatens logo

Prinsipputtalelse om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam

Kommuner kan ifølge Skatteetaten forskuddsfakturere gebyr for tømming av slam i samsvar med bokføringsforskriften § 5-2-6.

Bokføringsforskriften § 5-2-5 om etterskuddsvis fakturering for perioder inntil ett år for strøm, telefoni og lignende basert på måling av faktisk forbruk, kommer imidlertid ikke til anvendelse. 

Kommunene kan derfor ikke fakturere gebyr for tømming av slam etterskuddsvis som en tjeneste som leveres basert på måling av faktisk forbruk etter bokføringsforskriften § 5-2-5.

Bakgrunnen for den siste prinsipputtalelsen er Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 29. oktober 2021, og som avklarte hovedregelen for kommuners utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam.

I denne uttalelsen konkluderes det med at kommuner som hovedregel skal utstede salgsdokument for gebyr for tømming av slam fra slamavskiller snarest mulig, og senest en måned etter at tømmingen er gjennomført, jf. bokføringsforskriften § 5-2-2 første ledd. 

Videre ble det uttalt at Skattedirektoratet likevel ikke har innvendinger mot at kommuner behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende. Salgsdokument skal da utstedes fortløpende, senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen for merverdiavgift, jf. bokføringsforskriften § 5-2-4.

I etterkant av uttalelsen fra 2021 har det vært behov for ytterligere avklaringer om tidspunktet for utstedelse av salgsdokumentet for kommunale tjenester. Dette gjelder spesielt bruken av unntaksreglene i bokføringsforskriften §§ 5-2-5 og 5-2-6, og som derfor er nærmere avklart i den siste prinsipputtalelsen av 2. april 2024. 

Lenke til Skatteetatens prinsipputtalelse av 2. april 2024:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/utstedelse-av-salgsdokument-ved-tomming-av-slam-del-ii/