Bilde av KS sin logo for FoU-prosjekter

KI på dagsorden i kommunesektoren

På oppdrag fra KS har Sopra Steria kartlagt muligheter og barrierer kunstig intelligens (KI) kan gi kommunesektoren. Rapporten ble i forrige uke presentert på KS-konferansen eKommune 2024.

I dette FoU-arbeidet er det søkt å finne fram til hvilke muligheter KI-teknologi gir kommuner og fylkeskommuner. Teknologiene kan bidra til bedre og mer tilgjengelige tjenester, og en mer effektiv tjenesteproduksjon. Det ligger en mulighet i KI-teknologiene til å skape økt handlingsrom og å fornye og forbedre tjenester for innbyggere og næringsliv gjennom å ta i bruk KI der det er relevant.

Som del av utredningsarbeidet er det også gjennomført en spørreundersøkelse til diginettverkene, fylkeskollegiestrukturen og rådene og utvalgene i KS’ samstyringsstruktur for digitalisering. Undersøkelsen viser at omfanget av bruk av KI i kommunal sektor allerede er større enn forventet. I rapporten er 100 eksempler fra ulike sektorer i kommuner og fylkeskommuner beskrevet.

I rapporten er 100 eksempler fra ulike sektorer i kommuner og fylkeskommuner beskrevet.

FoU-rapporten "Barrierer og muligheter i kommunal sektors arbeid med kunstig intelligens" (pdf) er basert på funn og observasjoner fra gjennomførte intervjuer, gjennomgang av relevante dokumenter og litteratur, og ekspertenes omfattende erfaringer fra offentlig sektor generelt, og kommunesektoren spesielt. I tillegg er det avholdt workshops med arbeidsgruppen i KS.

Blant de kartlagte initiativene var det færrest innen helse og omsorg. Dette forklares med at helse og omsorg er et område hvor det er spesielt sensitive data. Rundt en tredjedel av de kartlagte initiativene finner forskerne innen bygg, plan og teknisk sektor. Også innen oppvekst og utdanning er det en rekke KI-initiativ. Her viser undersøkelsen i all hovedsak initiativ som benytter seg av generativ kunstig intelligens. En oversikt over alle eksempler som er funnet i FoU-arbeidet er beskrevet i rapporten.

Rapporten identifiserer flere mulige gevinster for kommunesektoren ved å bruke KI.

KI kan gjøre kommunale tjenester mer brukerorienterte, med raskere respons, bedre tilpassede, gi høyere kvalitet og gi økt likebehandling. Kanskje like viktig er store muligheter til å effektivisere støtte-tjenester.

FoU-rapporten viser til potensiale for følgende gevinster:

  • Bedre og mer tilgjengelige tjenester for en lavere kostnad
  • Økt kvalitet i kommunenes tjenester
  • Bedre innbyggerdialog og mer selvbetjening
  • Raskere saksgang og kortere svartid
  • Kunne etablere nye (digitale) tjenester
  • Forenkling og automatisering av arbeidsprosesser
  • Mindre rutinearbeid – mer ressurser

Kommunene vil kunne møte flere barrierer i arbeidet med å utforske og ta i bruk KI. Dette er knyttet til politikk, regulatoriske og juridiske forhold, menneske og samfunn, etikk og bærekraft, informasjonsforvaltning, teknologi, og økonomiske og organisatoriske forhold. Det gis en utførlig beskrivelse av barrierene som er identifisert i rapporten.

KS har allerede igangsatt dialog med medlemmene om hvilke tiltak vi bør iverksette for å arbeide best mulig for at KI kommer til god nytte i sektoren. FoUen er i seg selv et tiltak som synliggjør noen av utfordringene KS bør arbeide med å møte, både i fellesskap og i det lokale arbeidet.

Som i annet digitaliseringsarbeid i kommunal sektor er det stort behov for kompetanse og strukturert arbeid med omstilling for å kunne nyttiggjøre seg gevinstene KI kan tilrettelegge for. Her forventer medlemmene at KS er med og bidrar. Medlemmene er også tydelige på betydningen av å prioritere arbeidsgiverarbeidet gjennom god ledelse og organisasjonsutvikling når KI-teknologiene innføres.

Kilde KS:

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/forskning-for-i-og-med-kommunesektoren/ki-ma-pa-dagsorden-i-kommunesektoren/