Utsnitt av forsiden til NOU 2024: 9 Ny lov om offentlige anskaffelser — Andre delutredning

NOU 2024: 9 Ny lov om offentlige anskaffelser – Andre delutredning

Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget foreslår i sin andre delutredning at sikkerhet og beredskap skal ivaretas i offentlige anskaffelser. Utvalget foreslår også hvordan lokale aktører kan delta i konkurransen om offentlige kontrakter.

Lovutvalgets andre delutredning (NOU 2024: 9) gjelder spørsmål om sikkerhet og beredskap, lokale og regionale leverandører, åpenhet om eierskap og skatt, geografisk virkeområde, reglene om avvisning og håndheving. 

Utvalget foreslår hvordan offentlige oppdragsgivere kan legge til rette for lokale leverandører, og ivareta sikkerhet og beredskap. I tillegg foreslår utvalget endringer i reglene om erstatning, avvisning og geografisk virkeområde.

I tillegg framlegger utvalget forslag til ny lov om anskaffelser i forsyningssektorene og ny lov om konsesjonskontrakter.

I utvalgets første delutredning (NOU 2023: 26) foreslo utvalget en ny struktur for anskaffelsesregelverket, og tydelige krav til grønn omstilling og sosial bærekraft.

Lovforslaget sendes nå på ordinær høring med høringsfrist 16. august 2024. Fristen er senere utvidet til 31. august 2024.

Kilde: NFD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-forslag-om-krav-til-sikkerhet-og-beredskap-i-offentlige-anskaffelser/id3039806/