NKRFs hederstegn med diplom gikk til ...

Inger Anne Ankersen og Morten Alm Birkelid er tildelt NKRFs hederstegn i gull med diplom. Og Mona Moengen, Lene Rugland og Tor Arne Stubbe er tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom. Gratulerer!

I forbindelse med NKRFs årmøte 2024 i Kristiansand ble tradisjonen tro forbundets hederstegn med diplom delt ut - to gull og tre sølv.

Fra begrunnelsene for tildelingene siteres følgende:

Gull:

Inger Anne Ankersen og startet i kommunal revisjon i 1996. Hun er daglig leder i Viken kommunerevisjon IKS og har med unntak av perioden 2009-10, vært engasjert i ulike verv siden 1999. Styremedlem i to perioder (2004-09 og 2017-23) og varamedlem til styret (2014-17), medlem av valgkomiteen (2010-14), leder av disiplinærkomiteen (2023- ) og styremedlem i Buskerudforeningen (1999-06, hvorav fire år som leder).

I tillegg har hun vært medlem av Albertsen-utvalget (arbeidsgruppen som utredet medlemskapsordningen i 2007) og programkomiteen for Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2012 samt representert NKRF i GKRS-styret siden 2022. Inger Anne har også vært noe brukt som foredragsholder, senest på Kontrollutvalgskonferansen 2024.

Inger Anne kjennes av våre medlemmer som en person som det alltid er hyggelig å møte og har på en positiv måte bidratt til å fremme kommunal revisjon.

Morten Alm Birkelid har, med unntak av perioden fra han gikk av som leder av revisjonskomiteen på årsmøtet i 2007 til han ble valgt som leder av disiplinærkomiteen på årsmøtet i 2011, hatt nasjonale tillitsverv i NKRF siden 1997. I tillegg har han sju år i styret for lokalforeningen i Hedmark, herav tre år som leder. Han har også representert NKRF i ulike eksterne arbeidsgrupper og deltatt i og ledet interne arbeidsgrupper. Morten har i flere år forelest på revisorstudiet på Rena. Han også vært en aktiv bidragsyter til Kommunerevisoren/kontroll & revisjon (artikkelprisen for 1999).

Morten ledet disiplinærkomiteen fra 2011 til 2023, og han har ledet valgkomiteen siden 2013. Han har også bidratt fra NKRF i dialogen med Helsedirektoratet de siste årene om revisors kontroll av ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og registrering av antall registrerte personer med psykisk utviklingshemming.

Morten er alltid blid og positiv og sier sjelden nei. Han kjennes av våre medlemmer som en dyktig fagmann og humørspreder.

Morten Alm Birkelid fikk kunngjort tildelingen via Teams under gjennomføringen av selve årsmøtet. Inger Anne Ankersen fikk sitt gullmerke under middagen.

Sølv:

Mona Moengen har vært kontrollutvalgssekretariatsleder siden 2012 (Rokus 2012-20 og Vikus 2020- ). Mona var leder av kontrollutvalgskomiteen 2016-20 og har vært styremedlem siden 2020. Hun var sentral i utarbeidelsen av veilederen for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene og har vært en pådriver i den faglige utviklingen av kontrollutvalgssekretariatene, herunder når det gjelder status og omdømme. I tillegg har hun bidratt med artikler i Kommunerevisoren og som foredragsholder i ulike sammenhenger.

Mona kjennes av våre medlemmer som en uredd pådriver for den faglige utviklingen av sekretariatene og kontrollutvalgene til beste for egenkontrollen i kommunene.

Lene Rugland er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Sørlandet kommunerevisjon IKS og har nærmere 30 års fartstid i kommunal revisjon. Hun har siden tidlig 2000-tall vært engasjert i ulike styreroller i lokalforeningen i Vest-Agder og senere Agder, bl.a. i flere perioder som styreleder. Hun har i hele perioden vært en aktiv drivkraft i ulike aktiviteter og tilbud i lokalforeningens regi, herunder utallige kurs og fagdager – også med deltakere utover lokalforeningens egne medlemmer. Lene har også bidratt med artikkel i Kommunerevisoren.

Lene omtales som hardtarbeidende, diplomatisk og lojal overfor selskapet og rollen som revisor. Hun er opptatt av effektivitet uten at det går på bekostning av høy faglig standard. Lene har en enorm arbeidskapasitet, er alltid positiv og på tilbudssida overfor sine kollegaer og kunder. Lene beskrives som en omsorgsfull kollega som tar vare på de rundt seg – så de føler seg sett og satt pris på.

Tor Arne Stubbe har jobbet med forvaltningsrevisjon i Revisjon Midt-Norge siden 2010 – de siste årene som fagleder for forvaltningsrevisjon og medlem i selskapets ledergruppe. Tor Arne var varamedlem i forvaltningsrevisjonskomiteen 2015-16 og har vært komiteleder fra 2016 (komiteen ble utvidet til forvaltningsrevisjons- og eierskapskomiteen fra 2020). Han var styremedlem i Midt-Norge-foreningen 2013-17. I tillegg har han bidratt med artikler i Kommunerevisoren og som kurs- og foredragsholder i ulike sammenhenger.

Tor Arne kjennes av våre medlemmer som en solid fagperson og har på en positiv måte bidratt til å løfte og fremme faget forvaltningsrevisjon.

Fra venstre: Lene Rugland, Mona Moengens diplom (var ikke til stede i Kristiansand) og Tor Arne Stubbe

Her finner du en kronologisk oversikt over æresmedlemmer og innehavere av NKRFs hederstegn med diplom:

https://www.nkrf.no/vedtekter-og-reglement/hederstegnoversikt