Kommunerevisoren nr. 5/2020

75. årgang

Risikoen for at kommuner utsettes for svindel

Advokat Erling Grimstad, Advokatfirmaet Erling Grimstad AS

Sammen med Inyett AS utførte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS en undersøkelse med bistand fra Opinion i mai 2020. Undersøkelsen gjaldt risikoen for misligheter, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner her i landet.

 

Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll

Renate Borgmo, seniorrådgiver i NKRF

God kontroll er en viktig del av styringen og egenkontrollen for enhver virksomhet. For kommuner og fylkeskommuner er internkontroll gjerne omtalt som den administrative delen av egenkontrollen.

 

Etiske utfordringer i koronaens tid

Tora Aasland, leder av Kommunesektorens etikkutvalg
Foto: Stig Weston

KRONIKK | I Kommunelovens formålsparagraf finnes et viktig stikkord: tillitsskapende. Dette er rettesnoren for forvaltningen, og tillit er kjernen i tenkingen og veiledningen omkring de etiske utfordringene.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Konkurransedyktig revisjon
  Didrik Hjort, daglig leder, Kommunerevisjon IKS
 • Selskapskontroll i Vistamar
  Regnskapsrevisor Anne-Margit Eide Schjølberg og forvaltningsrevisor Tale Baadsvik, Trondheim kommunerevisjon
 • Til debatt | Bærekraft – måling og rapportering, hva er NKRFmedlemmenes rolle?
  Statsautorisert revisor Torjus Finstad Ledaal, Agder Kommunerevisjon IKS
 • Hva skjer?
  Revidert RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon og ny RSK 002 – Standard for eierskapskontroll, er vedtatt Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke KOMØK lanserer Fredinarer! Vil åpne for å oppløse kommunale boligstiftelser Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
 • Nytt om navn
  Østre Viken kommunerevisjon IKS Aust-Agder Revisjon IKS