Nflga

The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA)

NFLGAs formål er å fremme revisjonen i kommunal sektor og bidra til utviklingen av demokratisk kontroll og tilsyn i de nordiske land.


The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) skal:

  • være et faglig forum for revisorer i kommunal sektor og bidra til en sterk og uavhengigprofesjonell kommunal revisjon i Norden
  • utvide samarbeidet mellom medlemmene i NFLGA, overvåke og ivareta medlemmenes felles interesser
  • medvirke til å utvikle god kommunal revisor- og revisjonsskikk, samt i alle medlemsland utvikle og etablere felles standarder og anbefalinger, særskilt når det gjelder uavhengighet og andre etiske spørsmål, revisjonsmetodikk samt annet viktig innhold for revisjon av kommunal sektor
  • samordne beslutninger i strategiske, faglige og etiske spørsmål som er av betydning for å forsterke innflytelse og status for NFLGA og forbundets medlemmer hos viktige nasjonale og internasjonale politiske og profesjonelle organ og organisasjoner
  • arrangere og gjennomføre felles kompetanseutviklende aktiviteter for medlemmer tilsluttet NFLGAs medlemsorganisasjoner
  • bidra til at oppdragsgivere, andre offentlige myndigheter og allmennheten oppfatter verdien av revisjon i kommunal sektor og det arbeid som utføres av revisorer i kommunal sektor
  • medvirke til å skape møteplasser for folkevalgte som har oppgaver innenfor revisjon, kontroll og tilsyn av kommunal virksomhet


Vedtektene for The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) finner du her »
norsk versjon; svensk versjon

NFLGA ble stiftet 17. september 2009 og er åpent for alle forbund/foreninger som organiserer revisorer i kommunal sektor i de nordiske land, og ambisjonen er at de øvrige nordiske landene slutter seg til etter hvert.


Nyheter fra NFLGA:


Besøk NFLGAs medlemsorganisasjoner:

Nkrf Skyrev

www.nkrf.no www.skyrev.se

Kontaktinformasjon:
NFLGA | c/o NKRF, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo | Tlf +47 23 23 97 00 | post@nkrf.no

Nflga Flags