Vedtak på NKRFs årsmøte i Arendal

NKRF avviklet årsmøte søndag 14. juni. Over 50 % av mulige stemmene var representert på årsmøtet fordelt på 116 personlige stemmer, 189 personlige fullmakter og 74 bedriftsstemmer. Ca. 200 deltakere var til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Arendal 14. - 16. juni 2009.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker behandlet årsmøtet følgende saker:

 • Etablering av Nordisk forbund for revisjon av kommunal sektor
 • Selskapskontroll organisatorisk plassering
 • Evaluering av kvalitetskontrollordningen
 • Kommunerevisoren framtidig løsning
 • NKRFs strategiplan for 2009-2012

Etablering av Nordisk forbund for revisjon av kommunal sektor

Saken gjaldt etablering av Nordisk forbund for revisjon av kommunal sektor (The Nordic Federation of Local Government Auditors NFLGA). Det nye forbundet skal være åpent for forbund/foreninger som organiserer revisorer i kommunal sektor i de nordiske land. Ved etableringen vil forbundet ha Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV) og NKRF som medlemmer. Forbundets formål skal være å fremme revisjonen i kommunal sektor og bidra til utviklingen av demokratisk kontroll og tilsyn i de nordiske land. Nye medlemmer kan tas opp på forbundets årsmøte. Det nye forbundet skal ikke bygge opp en egen sterk økonomi, og aktiviteten skal avpasses slik at den ikke kommer i konflikt med medlemmenes egen aktivitet.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.


Selskapskontroll organisatorisk plassering

Bakgrunnen for denne saken var en utredning vedtatt av fjorårets årsmøte med tilhørende høring om behovet for en ev. organisatorisk og faglig styrking av selskapskontroll i NKRF, herunder selskapskontrollens plassering i forhold til fagkomiteene og servicefunksjonens rådgivningsressurser. Styret foreslo at kontrollutvalgskomiteen endrer navn til selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen. Og i tillegg oppnevnes en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å arbeide videre med styrkingen av selskapskontrollen.

Under debatten ble det fremmet to ulike tilleggsforslag om hhv. (i) å legge arbeidet med selskapskontroll til forvaltningsrevisjonskomiteen, samt å utvide komiteen med to medlemmer, og (ii) å opprette en dedikert komite for selskapskontroll. Begge forslagene ville kreve vedtektsendringer og trengte dermed 2/3-flertall for å bli vedtatt. Under avstemningene i saken oppnådd ingen av forslagene tilstrekkelig flertall, og styrets forslag ble vedtatt med stort flertall.


Evaluering av kvalitetskontrollordningen

Fjorårets årsmøte vedtok å gjennomføre en evaluering av kvalitetskontrollordningen. En arbeidsgruppe ble nedsatt og deres rapport har vært ute på høring. Styret foreslo at årsmøtet sluttet seg til arbeidsgruppens anbefalinger vedrørende:

 • Innhenting av informasjon
 • Rekruttering av kontrollører
 • Stedlig kontroll
 • Læring for de kontrollerte
 • Organisering av kvalitetskontrollkomiteen

I tillegg foreslo styret:

 • Krav om minst tre års relevant praksis for kvalitetskontrollørene i begge kategorier i tillegg til gjeldende formalkrav
 • Kontrollfrekvens med inntil 5 års mellomrom
 • Utrede konsekvensene av å igangsette en praksis hvor resultatene av utførte kontroller blir rapportert til andre, f.eks. angjeldende kontrollutvalg og/eller den kontrollerte virksomhetens styre

Et forslag om å endre graderingen i rapporteringen av resultatet etter utført kvalitetskontroll fra fem til tre kategorier fikk ikke tilstrekkelig oppslutning, og årsmøtet sluttet seg deretter enstemmig til styrets forslag.


Kommunerevisoren framtidig løsning

Saken har sin bakgrunn i et innkommet forslag til årsmøtet, som styret sluttet seg til. Forslaget gjaldt å utrede ordningen med redaksjonskomité og utgivelse av Kommunerevisoren fram til årsmøtet i 2010.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.


NKRFs strategiplan 2009-2012

Styret la fram forslag til NKRFs strategiplan for 2009-2012. I forslaget videreføres NKRFs virkeområde og misjon samt visjon om at NKRF skal være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge.

Strategiplanen er for øvrig inndelt i følgende mål:

 1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor:
 • NKRF skal ha faglig og representativ tyngde
 • NKRF skal være en synlig og tydelig deltaker i den offentlige debatt i saker som er relevant for tilsyn og revisjon i kommunal sektor
 • NKRF skal bidra til å styrke legitimiteten for tilsyn og revisjon i kommunal sektor
 • NKRF skal bygge allianser/nettverk
 • NKRF skal ha aktiv myndighetskontakt/samfunnskontakt
 • NKRF skal bidra til aktivt lokalt engasjement
 1. NKRF skal være et godt serviceorgan for medlemmene:
 • NKRF skal gi faglig rådgivning og veiledning
 • NKRF skal bistå medlemmene i den faglige utviklingen
 • NKRF skal utgi verktøy og veiledninger som kan gjøre medlemmenes hverdag enklere og som kan bidra til å sikre kvalitet
 • NKRF skal ha en sunn økonomi

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.


Regnskap

Årsmøtet fastsatte NKRFs årsregnskap for 2008.


Budsjett

I forbindelse med behandlingen av NKRFs budsjett for 2009 fastsatte årsmøtet følgende kontingenter gjeldende fra 1. januar 2010:

Personlig medlemskap (uendret i forhold til 2009):

 • Kr 600 pr. medlem og kr 0 for pensjonister pr. år, pluss
 • Pliktig medlemsabonnement på Kommunerevisoren på kr 300 for medlemmer og kr 150 for pensjonister pr. år.

Bedriftsmedlemskap (uendret i forhold til 2009):

 • Kr 5.000 pr. virksomhet pr. år, pluss 3,5 promille av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og tilsyn etter kommuneloven.
 • Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr 75.000 pr. år.

Videre fastsatte årsmøtet følgende kvalitetskontrollavgifter (uendret i forhold til 2008):

 • Kr 9 600 for bedriftsmedlemmer som er i kategori A (inntil 20 000 i medlemskontingent)
 • Kr 12 800 for bedriftsmedlemmer som er i kategori B (inntil 50 000 i medlemskontingent)
 • Kr 16 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori C (over 50 000 i medlemskontingent)

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver utførte kontroll, ble fastsatt til kr 10 000 for 2009 (uendret i forhold til 2008).


Valg

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (gjenvalg - 2009-11)

Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (ikke på valg - 2008-10)

Styremedlemmer:
Halldis Moltu, Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)
Tone Rangøy Holte, Østfold Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)
Berit M. Dalvik, Telemark Kommunerevisjon IKS (ny - 2009-11)

NKRFs styre 2009-10
NKRFs styre 2009-10 (fra venstre): Berit M. Dalvik, Tone Rangøy Holte, Per Olav Nilsen, Halldis Moltu og Reidar Enger

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Finn-Egil Aure, Telemark Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)

Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Bård Humberset, Rogaland Revisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)

Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)

Kvalitetskontrollkomiteen:
Arne Willy Hillestad, Salten kommunerevisjon IKS (ny, tidl. styreoppnevnt leder - 2009-11)

Redaksjonskomiteen:
Børge Sundli, Trondheim kommunerevisjon (ny - 2009-10)

Revisjonskomiteen:
Rolleiv Lilleheie, Buskerud Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)

Kontrollutvalgskomiteen:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS (ikke på valg - 2008-10)

Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2009-11)

Valgkomiteen:
Oddgeir Albertsen, KomRev NORD IKS (gjenvalg - 2009-10)

En oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte er tilgjengelig her »


Hederstegn

Wenche R. Solvin (t. v.) og Torgun M. Bakken

Under årsmøtemiddagen søndag kveld ble forbundets hederstegn i sølv tildelt Torgun M. Bakken og Wenche R. Solvin. En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes her »