Vedtak på NKRFs årsmøte på Lillehammer

NKRF avholdt årsmøte søndag 13. juni. Over 50 % av stemmene var representert på årsmøtet.

Dirigentbordet (fra v.: Styreleder Per Olav Nilsen, sekretær Ole Kristian Rogndokken, dirigent Per-Martin Svendsen og varadirigent Torgun M. Bakken)

Det var 405 stemmer representert, og disse var fordelt på 119 personlige stemmer, 189 personlige fullmakter og 79 bedriftsstemmer. Ca. 200 deltakere var til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse på Lillehammer 13. - 15. juni 2010.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker behandlet årsmøtet følgende saker:

 • NKRFs markedsføring av egenregi
 • Hensiktsmessig utvikling av NKRFs kommunikasjonskanaler
 • Bekjentgjøring av sluttrapport fra forbundets kvalitetskontroller
 • NKRFs strategiplan for 2010-2013

NKRFs markedsføring av egenregi

Bakgrunnen for denne saken var en utredning bestilt av fjorårets årsmøte med tilhørende høring om NKRFs markedsføring av fordeler for kommunene/fylkeskommunene ved å beholde revisjonen i egenregi eller i interkommunalt samarbeid. Styrets innstilling, gjengitt nedenfor, var i samsvar med konklusjonen i utredningen:

a) NKRF skal jobbe for å tydeliggjøre særegenhetene i tilsyns- og revisjonsbehovet i kommunal sektor.
b) NKRF skal argumentere for egenregiordningens positive sider der dette er naturlig.
c) NKRF skal ikke medvirke i markedsføring av enkeltselskap.
d) NKRF bør vurdere om tilbudet om stand på kurs og konferanser bidrar til likeverdighet for alle typer medlemmer.
e) NKRF skal ikke ta part i saker hvor det oppstår konflikt mellom selskap som følge av konkurranse.

Under debatten ble det fremmet to ulike tilleggsforslag i tilknytning til pkt. b foran. Et om å stryke hele pkt. b, og et med følgende alternative formulering til pkt. b i styrets innstilling:

 1. NKRF skal på en aktiv og uforbeholden måte markedsføre kommunal revisjon i egenregi. Markedsføringstiltak igangsettes umiddelbart.
 2. NKRF skal utarbeide en strategi for markedsføring av kommunale egenregiløsninger som sendes medlemmene på høring i løpet av høsten 2010.

Under avstemningene i saken falt begge forslagene med stort flertall, og styrets innstilling ble dermed vedtatt.

Hensiktsmessig utvikling av NKRFs kommunikasjonskanaler

Bakgrunnen for denne saken var også en utredningbestilt av fjorårets årsmøte med tilhørende høring om hensiktsmessig utvikling av NKRFs kommunikasjonskanaler. Styrets innstilling, gjengitt nedenfor, var i hovedsak i samsvar med konklusjonene i utredningen:

a) Redaksjonskomitéen nedlegges.
Vedtektenes § 13 første ledd bokstav G strykes. Nåværende § 13 første ledd bokstav H blir ny bokstav G.

b) Arbeidet med Kommunerevisoren overføres fra redaksjonskomitéen til NKRFs administrasjon.

c) NKRFs styre skal utvikle en kommunikasjonsstrategi.

d) NKRFs nettsider videreutvikles og integreres tettere med Kommunerevisoren.

Under debatten ble det fremmet et tilleggsforslag om å styrke administrasjonen med kommunikasjonsressurser for inntil kr 800 000, som skal finansieres med bruk av egenkapital i 2010 og 2011, og fra 2012 gjennom økning av kontingentene.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til styrets innstilling samt tilleggsforslaget.

Bekjentgjøring av sluttrapport fra forbundets kvalitetskontroller

Denne saken var også en oppfølging av et vedtak fra fjorårets årsmøte, hvor styret ble bedt om å utrede konsekvensene av å igangsette en praksis hvor resultatene av utførte kontroller blir rapportert til andre, f.eks. angjeldende kontrollutvalg og/eller den kontrollerte virksomhetens styre.

Styret fremmet følgende innstilling:

 • NKRF sender sluttrapporten fra forbundets kvalitetskontroll til kontrollert enhet.
 • NKRF anbefaler at kontrollert enhet selv videresender kvalitetskontrollens sluttrapport til eiere og berørte kontrollutvalg.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til styrets innstilling.

NKRFs strategiplan 2010-2013

Styret la fram forslag til NKRFs strategiplan for 2010-2013. I forslaget videreføres NKRFs virkeområde og misjon samt visjon om at NKRF skal være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge.

Strategiplanen er for øvrig inndelt i følgende mål:

 1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor:
 • NKRF skal ha faglig og representativ tyngde
 • NKRF skal være en synlig og tydelig deltaker i den offentlige debatt i saker som er relevant for tilsyn og revisjon i kommunal sektor
 • NKRF skal bidra til å styrke legitimiteten for tilsyn og revisjon i kommunal sektor
 • NKRF skal bygge allianser/nettverk
 • NKRF skal ha aktiv myndighetskontakt/samfunnskontakt
 • NKRF skal bidra til aktivt lokalt engasjement

2. NKRF skal være et godt serviceorgan for medlemmene:

 • NKRF skal gi faglig rådgivning og veiledning
 • NKRF skal bistå medlemmene i den faglige utviklingen
 • NKRF skal utgi verktøy og veiledninger som kan gjøre medlemmenes hverdag enklere og som kan bidra til å sikre kvalitet
 • NKRF skal ha en sunn økonomi

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.

Regnskap

Årsmøtet fastsatte NKRFs årsregnskap for 2009.

Budsjett

I forbindelse med behandlingen av NKRFs budsjett for 2010 fastsatte årsmøtet følgende kontingenter gjeldende fra 1. januar 2011:

Personlig medlemskap (uendret i forhold til 2010):

 • Kr 600 pr. medlem og kr 0 for pensjonister pr. år, pluss
 • Pliktig medlemsabonnement på Kommunerevisoren på kr 300 for medlemmer og kr 150 for pensjonister pr. år.

Bedriftsmedlemskap (uendret i forhold til 2010):

 • Kr 5.000 pr. virksomhet pr. år, pluss 3,5 promille av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og tilsyn etter kommuneloven.
 • Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr 75.000 pr. år.

Videre fastsatte årsmøtet følgende kvalitetskontrollavgifter for 2010 (uendret i forhold til 2009):

 • Kr 9 600 for bedriftsmedlemmer som er i kategori A (inntil 20 000 i medlemskontingent)
 • Kr 12 800 for bedriftsmedlemmer som er i kategori B (inntil 50 000 i medlemskontingent)
 • Kr 16 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori C (over 50 000 i medlemskontingent)

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver utførte kontroll, ble fastsatt til kr 10 000 (uendret i forhold til 2009).

Valg

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg - 2009-11)

Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (gjenvalg - 2010-12)

Styremedlemmer:
Berit M. Dalvik, Telemark Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2009-11)
Else-Annie Hansen, Kommunerevisjonen i Lofoten (ny - 2010-12)
Nina Neset, Nedre Romerike distriktsrevisjon (ny - 2010-12)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Finn-Egil Aure, Telemark Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2010-12)

Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Bente Willumsen, Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (ny - 2010-12)

Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (gjenvalg - 2010-12)

Kvalitetskontrollkomiteen:
Arne Willy Hillestad, Salten kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2009-11)

Revisjonskomiteen:
Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (ny - 2010-12)

Selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS (gjenvalg - 2010-12)

Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (ikke på valg - 2009-11)

Valgkomiteen:
Oddgeir Albertsen, KomRev NORD IKS (gjenvalg - 2010-11)

En oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte finner du her »

Hederstegn

Fra venstre: Per Olav Nilsen (sølv), Marit Ingunn Holmvik (sølv) og Reidar Enger (gull)

Under årsmøtemiddagen søndag kveld ble forbundets hederstegn
i gull tildelt Reidar Enger og hederstegn i sølv tildelt Marit Ingunn
Holmvik
og Per Olav Nilsen.

I NKRFs 65-årige historie er Reidar Enger den femte i rekken som er
tildelt forbundets hederstegn i gull.

En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes
her »