Ny kommunelov - de kommunale regnskaps­standardene oppdateres

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapskikk (GKRS) har, som følge av tilpasning til ny lov med forskrifter, oppdatert KRS nr. 1, 2, 3 og 4.

Ny kommunelov og tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift trer i kraft fra budsjett- og regnskapsåret 2020. GKRS oppdaterer de kommunale regnskapsstandardene, slik at disse er tilpasset ny kommunelov med forskrifter. De fire første standardene er nå omarbeidet og trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.

Dette gjelder følgende standarder:

  • KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld
  • KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter
  • KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering
  • KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Les også: KRS nr. 8 Leieavtaler – endelig standard og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser – endelig standard

Oppdateringen er i hovedsak en «teknisk oppdatering» i form av oppdatering av lov- og forskriftshenvisninger, oppdatering av begrepsbruk og endring av regnskapsmessige løsninger som skyldes realitetsendringer i ny kommunelov med forskrift.

Det er særlig en realitetsendring knyttet til regnskapsføring av tilskudd til andre det er verdt å merke seg. Som følge av en utvidelse av låneadgangen til også å gjelde visse tilskudd til andres investeringer, skal tilskudd som kan lånefinansieres føres i investeringsregnskapet, dersom tilskuddet finansieres av inntekter der, jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 2-4 og omtale i KRS nr. 4 punkt 3.2 nr. 10. Finansieres slike tilskudd av inntekter i driftsregnskapet, herunder disposisjonsfond, skal tilskuddene føres i driftsregnskapet. Dette innebærer en realitetsendring for regnskapsføring av tilskudd til investeringer i kirkelig fellesråd, som i dag føres i investeringsregnskapet uavhengig av finansiering.

Arbeidet med oppdatering av de kommunale regnskapsstandardene er delt inn i to deler, hvor del 1 er gjennomført nå. De øvrige standardene er under arbeid og forventes fastsatt i løpet av året. I tillegg har KRS nr. 8 Leieavtaler (fastsatt 19.09.2019) og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser (fastsatt 20.06.2019) vært gjenstand for en mer omfattende gjennomgang og er fastsatt i revidert form tilpasset ny kommunelov.

Oppdatering av KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen vil skje etter at pågående oppdatering av rammeverket for kommuneregnskapet er avsluttet.

Etter GKRS’ vurdering innebærer de nye forskriftene at det ikke lenger er behov for en regnskapsstandard som regulerer noteopplysninger til årsregnskapet. Det tas derfor sikte på å oppheve KRS nr. 6 Noter og årsberetning i forbindelse med oppdateringen av de resterende regnskapsstandardene.

De øvrige standardene er under arbeid og forventes fastsatt i løpet av året.

I tillegg har GKRS under arbeid en standard om konsolidert årsregnskap, jf. kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d). Utkast til standard forventes sendt på høring i løpet av året. Gjennomgangen av standardene har også identifisert noen punkter som det kan være aktuelt å vurdere på noe sikt. Dette vil bli vurdert i forbindelse med fastsettelsen av de årlige prioriteringene.

På et senere tidspunkt vil også notater utgitt av GKRS bli oppdatert.

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/oppdatering-av-krs-ene-til-ny-kommunelov/