Ny kommunelov - oppdaterte kommunale regnskapsstandarder

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har oppdatert de kommunale regnskapsstandardene og tilpasset dem til ny kommunelov med forskrifter.

De fire første standardene ble fastsatt i september 2019. De resterende standardene er nå omarbeidet og trer i kraft fra og med regnskapsåret 2020.

  • KRS nr. 5 Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil
  • KRS nr. 9 Nedskrivning av anleggsmidler
  • KRS nr. 10 (F) Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger
  • KRS nr. 12 (F) Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger
  • KRS nr. 13 (F) Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger

Oppdateringen er i hovedsak en «teknisk oppdatering» i form av oppdatering av lov- og forskriftshenvisninger, oppdatering av begrepsbruk og endring av regnskapsmessige løsninger som skyldes realitetsendringer i ny kommunelov med forskrift.

GKRS har samtidig besluttet at KRS nr. 6 Noter og årsberetning oppheves med virkning fra og med regnskapsåret 2020. Dette er begrunnet i at kommuneloven med forskrifter nå uttømmende regulerer kravene til noteopplysninger og årsberetning.

Les også: Regnskapsbestemmelser etter nye budsjett- og regnskapsforskrifter (Kommunerevisoren nr. 6/2019)

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/oppdaterte-kommunale-regnskapsstandarder/