RSK 301 Forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

Styret i NKRF har fastsatt en ny RevisjonsStandard Kommuner – RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, som er ny oppgave etter kommuneloven, er innenfor en begrenset ressursramme å forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet.

Dette bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksis. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor. Det er i loven lagt opp til at revisor avgir en uttalelse med moderat sikkerhet. RSK 301 gir rammer og veiledning til revisor ved gjennomføring av forenklet etterlevelseskontroll.

Standarden var på høring høsten 2019. Det kom inn 14 høringssvar. Mange av høringsinstansene støttet opp under standarden, og mange kom med gode innspill til presiseringer mv. I høringsutkastet var foreslått betegnelse på standarden RSK 101. Etter innspill på at dette var uheldig, ble den endelige betegnelsen RSK 301 – der nummereringen skal signalisere at standarden er basert på den internasjonale standarden ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon.

Les også: Høring – RSK 101 Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll

Ellers er det gjort noen mindre endringer i standarden. Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er tatt inn i selve standarden, ikke bare i veiledningsteksten. Videre er det gjort noen presiseringer og tatt ut noe tekst knyttet til lovgivers forutsetning om begrenset ressursbruk, da høringsutkastet kunne forstås slik at revisor skulle avslutte arbeidet om kontrollene ikke kunne gjennomføres med begrenset ressursbruk.

I vedlegg til standarden er tatt inn eksempel på revisors uttalelse, uttalelse fra ledelsen samt risiko- og vesentlighetsvurdering.

RSK 301 trer i kraft fra regnskapsåret 2020. Det vil si fra og med gjennomføring av kontroll som skal rapporteres til kontrollutvalget med frist 30. juni 2021.

RSK 301 trer i kraft fra regnskapsåret 2020. Det vil si fra og med gjennomføring av kontroll som skal rapporteres til kontrollutvalget med frist 30. juni 2021.

Kravene i loven gjelder imidlertid også for forenklet etterlevelseskontroll for 2019. Selv om kravene i standarden for utførelse og rapportering ikke gjelder ved gjennomføring av kontrollen for 2019, anbefaler NKRFs revisjonskomite å benytte standarden så langt mulig.

____________________

Lenke til RSK 301 med vedlegg:

https://www.nkrf.no/rsk-301-forenklet-etterlevelseskontroll-med-okonomiforvaltningen