Forslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

Regjeringen har i statsråd fremmet forslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven. Forslaget er i all hovedsak i tråd med høringsforslaget.

Utbruddet av Covid-19 fører med seg en rekke utfordringer for kommuner, fylkeskommuner og andre. Det vil kunne oppstå situasjoner hvor det verken er mulig eller forsvarlig å oppfylle alle kravene som følger av gjeldende kommunelov, IKS-lov eller partilov. De midlertidige lovendringene som departementet foreslår, skal avhjelpe enkelte negative konsekvenser av utbruddet av Covid-19.

Prop. 69 L (2019–2020) Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19) er i all hovedsak i tråd med høringsforslaget. En endringer er at medlemmer av representantskapet, styret og avviklingsstyret i IKS'er kan benytte elektronisk signatur for å signere protokoller fra møter, jf. § 5. Hele lovforslaget er gjengitt nedenfor.

Les også: NKRFs høringssvar til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

Forslaget i § 6 om utsettelse av fristen for avgivelse av revisjonsberetning, kan etter de signaler NKRF har mottatt, først bli vedtatt i Stortinget etter gjeldende frist 15. april. NKRFs revisjonskomite anbefaler at revisor likevel forholder seg som om lovendringen er vedtatt, slik at fristen er 15. juni. Det innebærer at det ikke skal avgis foreløpig revisjonsberetning 15. april.

NKRFs revisjonskomite anbefaler at revisor likevel forholder seg som om lovendringen er vedtatt, slik at fristen er 15. juni. Det innebærer at det ikke skal avgis foreløpig revisjonsberetning 15. april.

Forslagene tar for øvrig blant annet sikte på å

  • lempe på delegeringsadgangen til kommunestyret når det gjelder inngåelse av interkommunalt samarbeid
  • gi realistiske og forsvarlige frister for avleggelse og vedtak av enkelte dokumenter etter kommuneloven
  • åpne for fjernmøter for alle organer i et interkommunalt selskap
  • åpne for at medlem av kontrollutvalget kan være midlertidig ansatt i kommunen eller fylkeskommunen for å gjøre arbeid knyttet til utbruddet av Covid-19, og fremdeles være valgbar til kontrollutvalget

____________

Lovforslaget:

§ 1 Formål

Formålet med loven er å legge til rette for å avhjelpe konsekvensene innenfor kommunal sektor av utbruddet av Covid-19, for å sikre hensiktsmessige og forutsigbare beslutningsprosesser for kommunene og fylkeskommunene.

§ 2 Vedtak om inngåelse av interkommunale samarbeid

Kommunestyrets og fylkestingets myndighet til å treffe vedtak for å inngå interkommunale samarbeid kan uten hinder av bestemmelser i kommuneloven og IKS-loven delegeres til formannskapet, fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet. Dette gjelder vedtak om inngåelse av kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19, vertskommunesamarbeid etter kapittel 20 i kommuneloven og interkommunalt selskap etter IKS-loven.

§ 3 Valgbarhet til kontrollutvalget

Dersom et medlem av kontrollutvalget i en kommune eller fylkeskommune er midlertidig ansatt i kommunen eller fylkeskommunen for å gjøre arbeid knyttet til utbruddet av Covid-19, skal medlemmet uten hinder av kommuneloven § 23-1 tredje ledd bokstav f fremdeles være valgbar til kontrollutvalget.

§ 4 Utvidet adgang til skriftlig saksbehandling

Et organ kan behandle en sak ved skriftlig saksbehandling etter kommuneloven § 11-8 andre ledd med mindre minst 1/3 av organets medlemmer motsetter seg at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling.

§ 5 Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur i interkommunale selskaper

Representantskapet, styret og avviklingsstyret i interkommunale selskaper etter IKS-loven kan gjennomføre møter som fjernmøter. Kommuneloven § 11-7 og forskrifter gitt med hjemmel i § 11-7fjerde ledd, gjelder tilsvarende så langt de passer.

Medlemmer av representantskapet, styret og avviklingsstyret kan benytte elektronisk signatur for å signere protokoller fra møter.

§ 6 Frister for regnskapsrevisor og vedtak om årsregnskap og årsberetning

Regnskapsrevisor skal senest 15. juni 2020 avgi revisjonsberetning til årsregnskapene og årsberetningene for 2019.

Årsregnskapene og årsberetningene for 2019 skal vedtas senest 15. september 2020.

Regnskapsrevisor skal senest 15. september 2020 avgi en skriftlig uttalelse om resultatet av den forenklete etterlevelseskontrollen etter kommuneloven § 24-9.

§ 7 Frist for årlig innberetning om inntekter og kostnader for politiske partier

Partier og partiledd som nevnt i partiloven § 1 tredje ledd annet punktum skal senest 15. september 2020 avgi årlige innberetninger om inntekter og kostnader i perioden 1. januar til 31. desember 2019 og eiendeler og gjeld per 31. desember 2019.

§ 8 Virkning for Svalbard

Lovens §§ 3, 4 og 6 gjelder tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre på Svalbard.

§ 9 Lovens ikrafttredelse og opphevelse

Loven trer i kraft straks.

Loven oppheves 16. september 2020.

____________

Her kan du følge Stortingets behandling av proposisjonen:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79327