Handlingsrom og bredere virkemiddelbruk viktig for nyttige tilsyn

Ny rapport viser at det viktigste for nyttige tilsyn er statsforvalterens handlingsrom og læringsaktiviteter i tilknytning til eller i stedet for, tilsynet.

Deloitte har på oppdrag fra KS undersøkt statsforvalternes tilsyn med kommunene. Undersøkelsen tar utgangspunkt i Direktoratet for økonomistyrings (DFØ) brede fireårige undersøkelse av statlig tilsyn fra 2020.

Følgende hovedproblemstillinger har ligget til grunn for gjennomføringen av FOU-prosjektet:

  1. Hvilke oppdragskrav og bestemmelser i lov og regelverk mener statsforvalterne hindrer dem i å føre tilsyn med de temaene de synes er mest formålstjenlige?
  2. Hvordan kan eventuelt situasjonen bedres; bør ev. kravene og bestemmelsene fjernes, eller hvordan kan de justeres?
  3. I hvilken grad og hvordan jobber statsforvalterne med å samordne tilsynsvirksomheten opp mot kommunenes egenkontroll i form av forvaltningsrevisjon?

Les også: Statlig tilsyn med kommunene – varierende samordning med den kommunale egenkontrollen

Ny kommunelov, med nye krav om samordning av statlig tilsyn med kommunal egenkontroll, trådte i kraft kort tid før DFØs undersøkelse, og Deloitte undersøker effekten av dette. Respondenter fra alle statsforvalterembeter er intervjuet, og Deloitte har sett særskilt på sektorene helse- og omsorg, utdanning og oppvekst og samfunnssikkerhet og beredskap.

DFØs rapport viste at en relativt stor andel av statsforvalterne gir uttrykk for at oppdragsbrev fra departementene og bestemmelser i lov og regelverk i noen grad hindrer dem i å føre tilsyn med de temaene de selv finner mest formålstjenlige.

Deloittes rapport viser imidlertid at statsforvalterne ikke opplever at det er vesentlige hindringer i oppdraget eller regelverket med hensyn til å gjennomføre de tilsyn som de selv anser som mest formålstjenlige. Statsforvalterne beskriver at volumkrav i oppdragsbrev, samt nasjonale krav til tema og metode, likevel kan begrense muligheten til å gjennomføre egeninitierte tilsyn og andre aktiviteter basert på lokale risikovurderinger.

Undersøkelsen viser at nyttige tilsyn kjennetegnes ved at valg av tema er i samsvar med statsforvalterens egne risikovurderinger, og at valg av virkemiddel og metode er basert på vurderinger av hva som gir mest læringsverdi for den enkelte kommune. Dersom læring og forbedring er formålet, er ikke tilsyn det mest hensiktsmessige virkemiddelet.

Ifølge Deloitte er økt handlingsrom for statsforvalteren og dreining mot en bredere virkemiddelbruk viktig for å legge til rette for mer læringsfremmede aktiviteter og effektiv ressursbruk.

Undersøkelsen viser at det er relativt store forskjeller både mellom sektorer og mellom embeter når det gjelder erfaring fra konkret samordning med forvaltningsrevisjoner. Framover bør det arbeides enda mer med erfaringsdeling både ved bruk av nasjonal tilsynskalender og hvordan tilsyn og forvaltningsrevisjoner på en god måte kan ses i sammenheng.

Framover bør det arbeides enda mer med erfaringsdeling både ved bruk av nasjonal tilsynskalender og hvordan tilsyn og forvaltningsrevisjoner på en god måte kan ses i sammenheng.

NKRF og KS arbeider nå med å oppdatere og revitalisere Forvaltningsrevisjonsregisteret, som et bidrag til å sikre god samordning av statlig tilsyn og kommunal egenkontroll.

Les også: Prosjekt om oppdatering og videreutvikling av Forvaltnings­revisjonsregisteret

De viktigste læringspunktene fra undersøkelsen:

  • Handlingsrommet til statsforvalterne må være tilstrekkelig for å sikre risikobaserte, effektive og målrettede tilsyn
  • Tilsyn er ikke alltid det beste virkemiddelet, og andre virkemidler kan supplere eller noen ganger erstatte tilsyn
  • Ressursene bør innrettes mot de aktivitetene som gir best læringseffekt
  • Det må sikres reell samhandling og koordinering mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/handlingsrom-og-bredere-virkemiddelbruk-viktig-for-nyttige-tilsyn/