Fra årsmøtesalen på Scandic Fornebu | Foto: Knut Erik Lie

Rekordoppmøte på årsmøte 2021 – preget av kvalitet, tillit og optimisme

Hvis jeg skal oppsummere årsmøtet 2021, vil jeg bruke tre ord: Kvalitet, tillit og optimisme, sa gjenvalgt styreleder Per Olav Nilsen, etter møtet.

Det var rekordoppmøte på forbundets årsmøte 25. oktober 2021 på Scandic Fornebu. Over 200 personlige medlemmer var til stede, og med 82 bedriftsstemmer og 62 personlige fullmakter var det til sammen 345 stemmer på årsmøtet, som ble avholdt i tilknytning til NKRFs utsatte jubileumsmarkering og fagkonferanse.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene - årsregnskap, beretninger, årsbudsjett og valg, var det også rekordmange saker med ulike forslag fra styret til årsmøtet.

Resultatet for 2020 ble vesentlig bedre enn budsjettert, og beretningene fra styret og komiteene vitnet om en betydelig aktivitet i årsmøteperioden til tross for pandemien. Noe de tillitsvalgte og administrasjonen høstet stor honnør for.

Et enstemmig årsmøte sluttet seg til styrets forslag om å endre forbundets navn til "NKRF – kontroll og revisjon i kommunene" forkortet til NKRF. Navneendringen trer i kraft 1. januar 2022, og den er begrunnet med at dagens navn ikke er dekkende for medlemmene, som kommer både fra revisjoner og kontrollutvalgssekretariater.


Et enstemmig årsmøte sluttet seg til styrets forslag om å endre forbundets navn til "NKRF – kontroll og revisjon i kommunene" forkortet til NKRF.

Styret la også fram forslag til ny strategi for perioden 2021-2031:

Ønsket etterlatt inntrykk
NKRF bidrar til at kommune-Norge drives i tråd med fellesskapets interesser.

Hovedmål
NKRF skal som interesseorganisasjon være den dominerende faglige aktøren på revisjon og kontroll av kommunal virksomhet. Vi bidrar til en fremtidsrettet utvikling av våre fagområder.

Delmål

 • NKRF skal være foretrukket interesseorganisasjon for de som jobber innenfor våre fagfelt, og bidra til kunnskapsformidling blant medlemmene.
 • NKRF skal være standardsettende.
 • NKRF skal i perioden bidra til å øke betydningen av og interessen for revisjon og kontroll - som en forutsetning for det norske lokaldemokratiet.
 • NKRF skal i perioden oppfattes å være en pådriver og foretrukken premissleverandør for å profesjonalisere revisjon og kontroll.

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggspunkt under "Delmål", som ble fremmet under årsmøtet, og som styret sluttet seg til:

 • NKRF skal bidra til økt kvalitet i bærekraftrapportering fra kommunal og offentlig virksomhet.

Les også: NKRFs årsmøte 25. oktober 2021 (+)

Styret fremmet forslag til (vedtekts-)endringer om forbundets struktur, medlemskap og økonomi. Årsmøtet vedtok følgende i saken:

 • Regnskapskomiteen og revisjonskomiteen slås sammen til en komite med fem faste medlemmer og et varamedlem. Den nye komiteen får navnet «revisjons- og regnskapskomiteen». I tillegg inviteres Revisorforeningen og Riksrevisjonen til å delta med et medlem hver.
 • Forvaltningsrevisjonskomiteen endrer navn til «forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen». Denne komiteen får fem faste medlemmer. Riksrevisjonen inviteres til å delta med et medlem i tillegg.
 • Kontrollutvalgskomiteen utvides fra tre til fire faste medlemmer.
 • Styrkeforholdet mellom bedriftsstemmer og personlige stemmer endres slik at bedriftsstemmene skal utgjøre minst 2/3 av stemmene på årsmøtet.
 • «Taket» for hvor mye et bedriftsmedlem må betale i årlig kontingent heves til kr 250 000.

Etter en innledende debatt ba årsmøtet styret utarbeide normer for god skikk og praksis for kontrollsekretariatene. I premissene for saken ligger det at kontrollutvalgskomiteen skal tilføres ekstra ressurser til dette arbeidet samt at det skal søkes samarbeid med FKT.

Styret foreslo endringer i NKRFs kvalitetskontrollordning. Årsmøtet sluttet seg til endringene, som vil medføre at kvalitetskontrollen rettes mot de oppdragsansvarlige revisorene, og ikke revisjonsenhetene, som i dag. Men kontrollen skal omfatte både kontroll av revisjonsutførelsen på enkelte utvalgte revisjonsoppdrag og organiseringen av revisjonsenheten og dens virksomhet, og gjennomgåelse av intern kvalitetsstyring. Årsmøtet ga styret i oppgave å utarbeide nye regler for kvalitetskontrollen slik at ny ordning kan tre i kraft fra kontrollen i 2023.

Som følge av utvidede krav i ny revisorlov, foreslo styret endringer i reglene for obligatorisk etterutdanning for personlige medlemmer i NKRF. Årsmøtet sluttet seg til at antall timer etterutdanning over en treårsperiode ble økt fra 105 timer til 120 timer for oppdragsansvarlige revisorer, og at antall timer for øvrige revisorer ble økt tilsvarende til 78 timer. Årsmøtet valgte å holde fast ved 105 timer for de som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalgene – fram til ordningen, som for denne gruppen tredde i kraft fra 2019, blir evaluert.

Les også: NKRF har fått to nye æresmedlemmer

Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten motkandidater.

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder: Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (gjenvalg - 2021-23)

Nestleder: Alexander Etsy Jensen, Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, Vetaks (ikke på valg - 2020-22)

Styremedlemmer:

 • Mona Moengen, Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS - Vikus (ikke på valg - 2020-22)
 • Tor Ole Holbek, Agder Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2020-22)
 • Inger Anne Fredriksen, Viken Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2021-23)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

 • Disiplinærkomiteen: Morten Alm Birkelid, Revisjon Øst IKS (ikke på valg - 2020-22)
 • Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen: Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (gjenvalg - 2021-22)
 • Kvalitetskontrollkomiteen: Øyvind Nordbrønd Grøndahl, Romerike revisjon IKS (ny - 2021-22)
 • Revisjons- og regnskapskomiteen: Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (ny - 2021-22)
 • Kontrollutvalgskomiteen: Pål Ringnes, Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Vikus (gjenvalg - 2021-22)
 • Valgkomiteen: Morten Alm Birkelid, Revisjon Øst IKS (gjenvalg - 2021-22)