Hvor trykker skoen? Om risiko for korrupsjon i kommunene

KRONIKK | «Økokrim mener det er mellom 60-90 prosent sannsynlighet for korrupsjon i kommunal sektor», skriver Kommunal Rapport. Hvordan opplever kommunene selv at bildet ser ut, og hva gjør de for å forebygge korrupsjon og uetisk atferd?

Omkring 11 000 lokale folkevalgte forvalter budsjetter på til sammen omkring 600 mrd. kroner. Hver femte sysselsatt i Norge er ansatt i kommunal sektor – det vil si omkring 500 000 mennesker som sørger for kommunenes daglige drift. Det er mange å påvirke, og det er store summer i omløp.

Kommunesektoren er sårbar

Korrupsjon handler om å kreve, motta eller akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. Korrupsjon kan ha mange former og dreier seg om mer enn bestikkelser i form av pengeytelser. Det handler om et bredt spekter av handlinger der stilling og posisjon misbrukes til å skaffe seg og sine fordeler. Favorisering, omgåelse av regelverk, tilbakeholdelse av informasjon, tilbud om gaver eller andre fordeler er alle eksempler på slike handlinger. Det er mange gråsoner, hvor grenser og regelverk er mindre tydelige.

Favorisering, omgåelse av regelverk, tilbakeholdelse av informasjon, tilbud om gaver eller andre fordeler er alle eksempler på slike handlinger.

Omtrent halvparten har opplevd press, men få oppfatter korrupsjon som et problem

KS har fått gjennomført en undersøkelse blant folkevalgte og ledere i kommunene der vi har spurt om deres erfaringer. Undersøkelsen er den fjerde i rekken. Resultatene viser at situasjonen har vært stabil over tid. Et samlet bilde viser et stort press på kommunesektoren. Det krever høy bevissthet og varsomhet fra kommunens side, og en tydelig innsats for å forebygge og håndtere slike situasjoner.

Det framkommer at om lag halvparten av ordførerne og ledere selv har opplevd en situasjon med forventning om uetisk atferd eller tilbud om utilbørlig fordel. Minst vanlig er tilbud om pengeytelse, og mest vanlig er situasjoner med forventning om favorisering. Ni av ti opplever likevel at korrupsjon er et lite eller svært lite problem i egen kommune. At få opplever det som et problem kan skyldes at de opplever å ha gode systemer for å forhindre – slik at det ikke utgjør et problem.

Risikobildet - hvor trykker skoen?

En viktig del av arbeidet med å forebygge korrupsjon handler om å få fram risikobildet – hvor trykker skoen? Som i våre tidligere undersøkelser oppfattes sektorer som areal, plan og byggesak å være mest utsatt. Det er der flest erfarer forventning om uetisk atferd eller tilbud om utilbørlige fordeler. I den andre enden oppfattes skolesektoren å være minst utsatt. I tråd med dette er det derfor ikke overraskende at henvendelser om uetisk atferd i størst grad kommer fra grunneiere eller privatpersoner, og fra organisasjoner eller foreninger i lokalsamfunnet. Det er kommunens øverste ledelse ved kommunedirektøren som i størst grad både kjenner til, og selv har erfart situasjoner med forventning og press.

I tråd med dette er det derfor ikke overraskende at henvendelser om uetisk atferd i størst grad kommer fra grunneiere eller privatpersoner, og fra organisasjoner eller foreninger i lokalsamfunnet.

Behov for høy bevissthet og forebyggende innsats

Lokale folkevalgte og kommunale ledere har mange roller å håndtere, og det kan være små forhold der man kjenner hverandre godt. Da er det ekstra viktig å være bevisst situasjoner som befinner seg i gråsonen for hva som er uetisk og ulovlig. Forebyggende systemer, rutiner for å avdekke og håndtere, sammen med høy bevissthet og jevnlig diskusjon av dilemmaer kan hjelpe.

Kommunene har høy bevissthet om hvilke utfordringer de står overfor og arbeider aktivt for å forebygge korrupsjon. Temaer knyttet til dette står høyt på dagsorden i kommunestyrer og blant kommunedirektørene. Etiske retningslinjer er på plass, likedan rutiner rundt varsling.

KS sin undersøkelse viser at det likevel er en vei å gå når det gjelder viktige tema som dilemmatrening og risikoanalyser. Her kan dilemmasamlingen KS har utgitt sammen med Transparency International Norge, være nyttig. Eksemplene i samlingen bygger på innspill fra kommuner og fylkeskommuner, og anbefales brukt som grunnlag for etisk refleksjon og diskusjon.

Innsats mot korrupsjon handler om å sikre det viktige tillitsforholdet mellom innbyggere, folkevalgte, kommunale ledere og ansatte. Få saker er mer uheldige for tillit og omdømme enn uetisk atferd og korrupsjon. Det krever kontinuerlig oppmerksomhet fra kommunenes side.

_________________________


Lenke til kontroll og revisjon nr. 4/2022:

https://www.nkrf.no/kontroll-og-revisjon/2022/4

Denne artikkelen ble publisert i kontroll & revisjon nr. 4/2022