Foto: Marcelo Uva / Unsplash

Forlik om moms­kompensasjon for badeanlegg i Alstahaug

Skatteetaten har inngått et forlik med Alstahaug kommune som gir kommunen full momskompensasjon for byggingen av Kulturbadet i Sandnessjøen.

Skatteetaten fikk medhold i tingretten for å kreve at bare deler av svømmeanlegget kunne få tilbakebetalt innbetalt merverdiavgift, men kommunen anket saken til Hålogaland lagmannsrett. Nå har Skatteetaten inngått forlik som gir Alstahaug kommune kompensasjonen de har krevd.

I tingretten viste Skatteetaten til at publikumsbadingen var en økonomisk aktivitet siden det ble tatt betaling av brukerne, og dermed ble kommunen nektet full kompensasjon, slik regelverket tilsier. Det ble i tingretten lagt stor vekt på at publikumsbadingen utgjorde en stor del, ca. 70 prosent av bruken av bassenget.

Kriteriene for retten til kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg er i ettertid blitt utdypet og presisert av Finansdepartementet (i en uttalelse 18. desember 2020). Skattedirektoratet har fulgt opp med en prinsipputtalelse publisert 5. juli 2022.

Les også:

I forbindelse med kommunens anke til Hålogaland lagmannsrett, har Skattedirektoratet foretatt en ny gjennomgang av saken og lagt til grunn en noe annen beregning av økonomisk aktivitet enn i tingretten. Kostnadene til kommunen for tilbudet om publikumsbading er høyere enn Skattedirektoratet la til grunn i det opprinnelige klagevedtaket.

Med utgangspunkt i denne beregningen har Skatteetaten kommet frem til at kommunen ikke kan anses for å utøve økonomisk aktivitet. Derfor har de valgt å inngå forlik med Alstahaug kommune.

Det har versert flere lignende saker om merverdiavgiftskompensasjon i forbindelse med kommunale kulturhus og svømmeanlegg. Det er ifølge Skatteetaten ikke noe som tilsier at dette forliket vil få konsekvenser for tidligere saker. Deres vurdering i denne enkeltsaken, er at en mindre andel publikumsbading mot betaling, ikke utelukker at kommunen har rett til kompensasjon for den merverdiavgiften som ble betalt da bygget ble oppført.

FAKTA:
I merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 er det nedfelt en konkurranseregel som sier at kommunen ikke har rett til kompensasjon for merverdiavgift når det utøves økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med private virksomheter som ikke har rett til kompensasjon.
Det betyr at kommunale svømmeanlegg som tar betaling for publikumsbading kan rammes av bestemmelsen dersom aktiviteten etter sin art er økonomisk/markedsmessig.
Dersom billettinntektene finansierer en for stor del av tilbudet, slår konkurranseregelen inn for å beskytte private aktivitetstilbud. I slike tilfeller vil EØS-retten slå inn og det vil heller ikke være adgang til å kreve merverdiavgiftskompensasjon etter norske regler.

Kilde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/forlik-om-momskompensasjon-for-badeanlegg-i-alstadhaug/