Foto: Nonsap Visuals / Unsplash

Endelig avklart – kontrollutvalg og revisor har rett til innsyn i kraftsensitiv informasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat sa nei, men etter fire år sa Olje- og energidepartementet seg enig i at kontrollutvalg og revisor har rett til innsyn i kraftsensitiv informasjon.

Kontrollutvalget i Oslo vedtok 28. august 2018 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av daværende Hafslund Nett AS (heleid av Oslo kommune) med følgende problemstilling: «Ivaretar Hafslund Nett AS IT-relatert informasjonssikkerhet for kraftforsyningen i tråd med gjeldende krav?»

Forvaltningsrevisjonen ble startet opp samme høst. Kommunerevisjonen i Oslo (Kommunerevisjonen) ba om innsyn i blant annet kraftsensitiv informasjon. Hafslund Nett AS tok da kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er beredskapsmyndighet på området.

NVE mente, med henvisning til energiloven § 9-3 og kraftberedskapsforskriften § 6-1 fjerde ledd, at Kommunerevisjonen ikke var rettmessig bruker av kraftsensitiv informasjon. Etter det ville ikke Hafslund Nett AS gi Kommunerevisjonen slik informasjon. Kommunerevisjonen hevdet at det var åpenbart at kontrollutvalg og revisor ved behov hadde rett til innsyn i kraftsensitiv informasjon i kommunalt eide selskap.

Etter tre brev og en rekke andre henvendelser til selskapet og betydelig muntlig og skriftlig dialog med NVE fattet NVE 25. mars 2019 et formelt vedtak om at Kommunerevisjonen ikke var å anse som rettmessig bruker av kraftsensitiv informasjon.

Vedtaket hindret Kommunerevisjonen i å gjennomføre forvaltningsrevisjon vedtatt av kontrollutvalget med hjemmel i daværende kommunelov § 80 jf. § 77 nr. 5. Kommunerevisjonen klaget på vedtaket. 21. juni 2019 skrev NVE at direktoratet ikke kunne se at klagen ga grunnlag for å endre vedtaket av 25. mars 2019 og oversendte derfor klagen til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse.

Etter det har Kommunerevisjonen fulgt opp saken overfor OED og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), med sikte på at de snakket sammen og at Lovavdelingen i Justisdepartementet (JD) ble brakt inn i saken.

OED bestemte seg for å be JD om en tolkningsuttalelse. KDD kom på sin side med en tolkningsuttalelse basert på kommuneloven. Den tok ikke stilling til forholdet mellom innsynsretten etter kommuneloven og energilovens bestemmelser om rettmessige brukere.

... og 19. januar i år avga så OED endelig brevet som slår fast at kontrollutvalg og revisor har rett til innsyn i kraftsensitiv informasjon.

Kommunerevisjonen har etter det også fulgt opp saken overfor JD. Så har korona kommet og gått, med blant annet betydelig ekstraarbeid for JD. Først 17. august 2022 avga JD sin uttalelse og 19. januar i år avga så OED endelig brevet som slår fast at kontrollutvalg og revisor har rett til innsyn i kraftsensitiv informasjon. Da var det nesten fire og et halvt år siden kontrollutvalget vedtok forvaltningsrevisjonen.

NVE vedtok så 15. mars 2023 [vedtaket m/vedlegg] at kravene til beskyttelse mv. i kraftberedskapsforskriften §§ 6-3 og 6-4 skal gjelde for Kommunerevisjonen i forvaltningsrevisjon av Elvia AS (arvtakeren etter Hafslund Nett AS).

Det er vi komfortable med i Kommunerevisjonen.