Bilde av en feier som feier en skorstein.

Foto: Hans Joachim Müller-le Plat / Pixabay

Merverdiavgift på feiing og tilsyn – prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet

Kommunene skal ikke beregne merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Dette konkluderer Skattedirektoratet med i en prinsipputtalelse. OPPDATERT: 1. mars 2024

Vi har tidligere meldt at Skattedirektoratet i Merverdiavgiftshåndboken for 2023 tok inn en tolkning om at gebyrer for feiing og tilsyn av fyringsanlegg ikke er avgiftspliktig omsetning. 

Dette reiste en rekke spørsmål i kommunene. Skattedirektoratet ville derfor gjennomgå området for den aktuelle unntaksbestemmelsen, og la til grunn at kommunene inntil videre kunne fortsette med tidligere praksis.

Skattedirektoratet har nå gjort en grundigere vurdering av hvorvidt feiing og tilsyn med fyringsanlegg omfattes av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-9 for offentlig myndighetsutøvelse. 

I uttalelsen viser de til at kommunene etter brann- og eksplosjonsvernloven skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som skal ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Brannvesenet skal blant annet sørge for at det føres nødvendig tilsyn med fyringsanlegg.

Skattedirektoratet har også innhentet opplysninger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som har lagt til grunn "...at kommunenes plikt til å utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg, inngår i kommunenes offentlige myndighetsutøvelse. Det samme gjelder fresing av skorstein i forbindelse med den lovpålagte feiingen..."

Skattedirektoratet konkluderer slik i sin prinsipputtalelse: 

Basert på vår tolkning av mval § 3-9, sammenholdt med opplysningene om hvordan kommunenes ansvar for brannforebygging er regulert, mener Skattedirektoratet at gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg utgjør vederlag for «tjenester som omsettes som ledd i offentlig myndighetsutøvelse».

Virkningstidspunkt og andre spørsmål

Skattedirektoratets uttalelse reiser en del spørsmål, blant annet om virkningstidspunkt. Siden Skattedirektoratets lovtolkning ble publisert 13. februar, må det legges til grunn at fakturering etter det tidspunktet skal faktureres uten merverdiavgift. Kommunene kan da heller ikke kreve fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til feie- og tilsynsvirksomheten. I stedet kan de kreve momskompensasjon.

NKK har mottatt informasjon fra Skattedirektoratet hvor det gis uttrykk for at det ikke er grunn til å endre kommunenes fradragsføring av inngående merverdiavgift for tidligere år.

Kilde: Skatteetaten

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/merverdiavgiftsloven--3-9--offentlig-myndighetsutovelse-mv/