Møtebordet (f.v.): Styreleder Per Olav Nilsen, møtedirigent Reidar Enger, møtesekretær Rune Tokle og varamøtedirigent Maren Stapnes

NKRFs årsmøte 2024 – stø kurs

Gjennomføringen av årsmøtet i Kristiansand forløp rolig og uten diskusjoner. Alle vedtak og valg var enstemmige.

Årsmøtet 2024 ble avholdt 11. juni på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand i forkant av den tradisjonelle fagkonferansen samme sted.

Det var i overkant 70 personer til stede, og disse representerte 73 personlige stemmer, 154 personlige fullmakter og 598 bedriftsstemmer
(fordelt på 20 bedriftsmedlemmer). Antallet bedriftsstemmer skal iht. vedtektene utgjøre minst 2/3 av de totalt mulige stemmene på årsmøtet (§ 8).

Årsmøtet ble avsluttet i god tid før skjema i kjøreplanen, og det ble som tidligere år, ledet med stø hånd av æresmedlem Reidar Enger, tidl. sekretariatsleder for kontrollutvalget i Oslo kommune. Med seg som varadirigent, hadde han Marer Stapnes, forvaltningsrevisor i Agder Kommunerevisjon IKS.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene - årsregnskap, beretninger, årsbudsjett og valg, var det saker om styrets forslag til strategi og om rekruttering av kvalitetskontrollører.

Les også: NKRFs årsmøte 11. juni 2024 (+)

Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 1 431 653. Det var budsjettert med et underskudd på kr 63 060. Differansen skyldes i hovedsak lavere deltakelse på Kontrollutvalgskonferansen 2023 og mye høyere reguleringspremie på pensjon enn budsjettert. Balansen viser likevel fortsatt solid økonomi og god likviditet.

Beretningene fra styret og komiteene vitnet om høy aktivitet i årsmøteperioden. Noe de tillitsvalgte og administrasjonen høstet honnør for.

Styret la fram forslag til strategi for perioden 2024-2034. Det ble enstemmig vedtatt en videreføring av den strategien som ble vedtatt av fjorårets årsmøte:

Ønsket etterlatt inntrykk
NKRF bidrar til at kommune-Norge drives i tråd med fellesskapets interesser.

Hovedmål
NKRF skal som interesseorganisasjon være den dominerende faglige aktøren på revisjon og kontroll av kommunal virksomhet. Vi bidrar til en fremtidsrettet utvikling av våre fagområder.

Delmål

 • NKRF skal være foretrukket interesseorganisasjon for de som jobber innenfor våre fagfelt, og bidra til kunnskapsformidling blant medlemmene.
 • NKRF skal være standardsettende.
 • NKRF skal i perioden bidra til å øke betydningen av og interessen for revisjon og kontroll - som en forutsetning for det norske lokaldemokratiet.
 • NKRF skal i perioden oppfattes å være en pådriver og foretrukken premissleverandør for å profesjonalisere revisjon og kontroll.
 • NKRF skal bidra til økt kvalitet i bærekraftrapportering fra kommunal og offentlig virksomhet.

De senere årene har det vært noen utfordringer med å rekruttere et tilstrekkelig antall kvalitetskontrollører. Styret la derfor fram et forslag til et opplegg for å få flere kvalitetskontrollører. Årsmøtet sluttet seg til forslaget.

Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten motkandidater.

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder: Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg - 2023-25)

Nestleder: Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag IKS (gjenvalg - 2024-26)

Styremedlemmer:

 • Mona Moengen, Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS - Vikus (gjenvalg - 2024-26)
 • Tor Ole Holbek, Agder Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2024-26)
 • Arnt Robert Haugan, Revisjon Midt-Norge SA (ikke på valg - 2023-25)

De respektive komiteene har med ett unntak de samme lederne etter valgene på årsmøtet:

 • Disiplinærkomiteen: Inger Anne Fredriksen, Viken kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2024-26)
 • Forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen: Anne Sæterdal, Vestfold og Telemark revisjon IKS (ny - 2024-26)
 • Kvalitetskontrollkomiteen: Øyvind Nordbrønd Grøndahl, Romerike revisjon IKS (gjenvalg - 2024-26)
 • Revisjons- og regnskapskomiteen: Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2024-26)
 • Kontrollutvalgskomiteen: Pål Ringnes, Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Vikus (gjenvalg - 2024-26)
 • Valgkomiteen: Morten Alm Birkelid, Revisjon Øst IKS (ikke på valg - 2023-25)

Det ble valgt tre nye komitemedlemmer. I forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen: Hilde Ludt, Oslo kommune, Kommunerevisjonen, i kontrollutvalgskomiteen: Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS og i revisjons- og regnskapskomiteen: Bjørg-Karin Steinhaug, KomRev NORD IKS.

Hederstegn med diplom

I forbindelse med årsmøtet ble Inger Anne Ankersen, Viken kommunerevisjon IKS, og Morten Alm Birkelid, Revisjon Øst IKS tildelt NKRFs hederstegn i gull med diplom og Mona Moengen, Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Lene Rugland, Sørlandet kommunerevisjon IKS, og Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA, tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom.

Her finner du oversikt over NKRFs æresmedlemmer og innehavere av hederstegn i sølv og gull.