Kommunerevisoren nr. 2/2019

74. årgang

Hva er selvkost for byggesaker?

Oddny Ruud Nordvik, ass. revisjonssjef, Romerike revisjon IKS

Høyesterett slår fast at utgangspunktet for selvkostberegningen er hva det koster kommunen å behandle den enkelte sakstype. Det samme sier departementet i sin fortolkning av regelverket.

 

Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring

Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF

Ny kommunelov innebærer nye forskrifter. Forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift ble sendt på høring i desember 2018, ledsaget av et fyldig høringsnotat. I denne artikkelen gis en kort presentasjon av høringsforslaget.

 

Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring

Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring med frist 2. mai 2019. Artikkelen gir en kort presentasjon av høringsforslaget.

 

Kronikk: Selskapskontroll ─ en revisjonsoppgave for fremtiden

Riksrevisor Per-Kristian Foss
Foto: Riksrevisjonen

Offentlig eierskap stiller krav til oss som kontrollerer og reviderer. Selskapene ivaretar flere samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning. Når staten eier en tredjedel av verdiene på Oslo Børs og om lag 300 000 mennesker jobber i statseide selskaper, er selskapskontroll viktig.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden
  Bjørn Bråthen
 • Sammenslåing av Trøndelagsfylkene
  Statsaut. revisor Lauritz N. Løvaas Jessen, oppdragsansvarlig revisor, Revisjon Midt-Norge SA
 • Ny personvernlovgivning - hva nå?
  Kathrine Moen Bratteng, forvaltningsrevisor og personvernombud i Trondheim kommunerevisjon
 • NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019
  Renate Borgmo, seniorrådgiver i NKRF
 • Kvalitetssystem for sekretariat - hvorfor og hvordan
  Mona Moengen, daglig leder, Rokus - Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS og Ole Kristian Rogndokken, tidl. daglig leder i NKRF og driver nå enkeltmannsforetaket OK Rogndokken
 • Nytt om navn
  KomRev NORD IKS