Kommunerevisoren nr. 5/2019

74. årgang

GDPR-status fra en kommune – hvordan har vi det med etterlevelsen i dag?

Knut J. Eggen, personvernombud, Sarpsborg kommune

Kan man trekke sikre konklusjoner om status for etterlevelse av det nye personvernregelverket i kommune-Norge ut fra observasjoner gjort i én kommune? Neppe. Likevel kan det være enkelte læringspunkter å hente, både for store og små kommuner, ut fra de erfaringene vi har gjort oss i Sarpsborg.

 

Eierskapskontroll – status og veien videre

Tom Øyvind Heitmann, rådgiver i Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS og leder av NKRFs selskapskontrollkomite

Høsten 2018 fastsatte styret i NKRF ny veileder for selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll. I forkant av dette vedtok Stortinget ny kommunelov. Veilederen søkte å ta hensyn til denne. Senere har departementet fastsatt ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Hva gir god konkurranse i investeringsprosjekter?
  Seksjonssjef Bente Hagelien og senirorrådgiver Mari Vestre, anskaffelsesvdelingen i Difi
 • Miljøkrav i byggeprosjekter - glemmer man en viktig faktor?
  Aud Tennøy, Forskningsleder Byutvikling og bytransport, Transportøkonomisk institutt
 • Hvordan kan vi sikre mest mulig pålitelig og nøyaktig informasjonsinnsamling i en kontrollsamtale
  TIK Kompetansedeling, Terje Ingstad - tidligere fagansvarlig politi Økokrim
 • ARENDALSUKA - "Demokratiets dansegulv"
  Renate Borgmo, seniorrådgiver i NKRF
 • Nytt om navn
  Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS - KUSEK Nye tillitsvalgte i NKRF