30.10.2019

Kronikk: KS Folkevalgtprogram for perioden 2019-2023

De nye kommunestyrene og fylkestingene er nå konstituert, og de er allerede godt i gang med det politiske arbeidet.

30.10.2019

Regnskapsbestemmelser etter nye budsjett- og regnskapsforskrifter

Budsjett- og regnskapsforskriften (korttittel) ble fastsatt 7. juni 2019 og gjelder fra 1.1.2020.

30.10.2019

Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget!

Denne artikkelen er ment som «førstehjelp» for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet samt gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

30.10.2019

Fire nye år på vakt for fellesskapets verdier

I disse dager har kommunestyre etter kommunestyre og fylkesting etter fylkesting blitt konstituert. Det har vært spennende å følge med på forhandlinger i de ulike kommunene: Hvem blir ordfører, hvem blir medlem av de ulike utvalgene – og hvem blir medlem av kontrollutvalget?

25.10.2019

Skatteinfo nr. 7/2019

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

23.10.2019

eINFO 19/7 - Opplæring av nye kontrollutvalg

Politikere kommer og går, og det er igjen tid for å ta imot nyvalgte kommunestyrer, fylkesting og ikke minst kontrollutvalg.

11.10.2019

Informasjon 2019/04 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om revisors oppgaver og plikter etter hvitvaskingsloven.

11.10.2019

Bruk av vann- og avløpsgebyret til å finansiere overvann og vann til brannslokking

Kostnader til overvann og slokkevann kan anses som nødvendige kostnader på vann- og avløpssektoren, forutsatt at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.

10.10.2019

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde møte 8. oktober 2019 på Skype.

09.10.2019

Hva betyr statsbudsjettet for kommunesektoren?

KS har gjennomgått de viktigste følgene av statsbudsjettet 2020 for kommunene og fylkeskommunene.

08.10.2019

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 3. oktober 2019 på Skype.

02.10.2019

eINFO 19/6 - Tolkningsuttalelser om valgbarhet i ny kommunelov

Store deler av den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter trer i kraft fra det konstituerende møtet i de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene. Allerede har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avgitt to tolkningsuttalelser om valgbarhet i den nye loven. eINFOen gir en nærmere redegjørelse for disse.