29.11.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 25. november 2019 i Oslo.

24.11.2019

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

22.11.2019

Artikkelprisen 2018

Ellen M. Kulset er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2018.

19.11.2019

Veileder til budsjett- og regnskaps­forskriften

KMD har utarbeidet en veileder til den nye budsjett- og regnskapsforskriften, og som inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

19.11.2019

eINFO 19/8 – Budsjett- og regnskaps­oppstillinger etter ny kommunelov

Den nye kommuneloven innebærer endringer de pliktige budsjett- og regnskapsoppstillingene. Oppstillingene er fastsatt i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (budsjett- og regnskapsforskriften) kapittel 5.

15.11.2019

Merverdiavgift - Justeringsreglene ved kommune­sammenslåinger

Skatteetaten med prinsipputtalelse om bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. 9 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer.

14.11.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgsskomiteen hadde møte 24. oktober 2019 i Oslo.

14.11.2019

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde møte 8. november 2019 på Skype.

08.11.2019

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

07.11.2019

Protokoll fra styremøte 29. oktober 2019

Styret hadde møte 29. oktober 2019 i Trondheim i forkant av lederkonferansen.

06.11.2019

Høring – RSK 101 Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll

I ny kommunelov § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen blir regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave.

04.11.2019

Ny forskrift om rapportering til KOSTRA

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av ny kommunelov fastsatt forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften).

04.11.2019

Gebyr til Oslo kommune

Datatilsynet har gitt Oslo kommune et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for å ha lagret pasientopplysninger utenfor journalsystemet ved kommunens sykehjem/helsehus fra 2007 til november 2018.