1  |  2  |  3  |  4

31.12.2018

Forskuddsutskrivingen for 2019

SKD-melding nr. 4/2018.

31.12.2018

Ny struktur for fylkesmanns­embetene fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 blir ny struktur for fylkesmannen sett i verk, og fellesadministrasjon til fylkesmennene starter opp.

21.12.2018

Regelverksendringer fra 1. januar 2019

Finansdepartementet har laget en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2019 på sitt ansvarsområde.

20.12.2018

Den nye kommuneloven trer i kraft høsten 2019

Stortinget vedtok 11. juni ny kommunelov. I dag har Kongen i statsråd avgjort at storparten at den nye loven vil tre i kraft når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres til høsten.

20.12.2018

Effektivitet i kommunene

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene.

20.12.2018

Informasjon fra fagkomitemøter i GKRS

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) hadde møter 24. - 25. oktober og 29. november 2018. Arbeidet er konsentrert rundt revisjon av rammeverket for kommuneregnskapet og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

20.12.2018

Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring. Det første høringsutkastet til forskrifter etter ny kommunelov er dermed klart.

20.12.2018

Sterk vekst i kommunenes psykisk helse- og rusarbeid

SINTEF har lansert resultatene fra kommunenes rapportering på psykisk helse- og rusarbeid.

19.12.2018

Store forskjeller i SFO-tilbudet

Det er store variasjoner i kvaliteten på SFO-tilbudet. Høy pris i mange kommuner bidrar også til å stenge ute en del barn fra familier med lav inntekt. Det viser en ny NTNU-evaluering.

18.12.2018

Varsel om gebyr til Bergen kommune

Datatilsynet har varslet Bergen kommune om at den kan bli ilagt et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner.

18.12.2018

Trusler og trender 2018-2019

Samfunnet digitaliseres i stadig større grad. Det er en positiv og villet utvikling. Likevel er en slik utvikling avhengig av at brukerne har tillit til verktøyene, metodene og aktørene som er involvert for at vi best mulig skal kunne benytte de gode dette kan gi oss.

17.12.2018

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 5. desember 2018 i Oslo.

17.12.2018

Protokoll fra NKRFs styremøte 27. november 2018

Styret hadde møte 27. november 2018 i Trondheim i forkant av Lederkonferansen.

17.12.2018

Endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har fastsatt enkelte endringer i bokføringsforskriften, og som vil tre i kraft 1. januar 2019.

14.12.2018

NOU 2018: 16 Det viktigste først

Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester.

13.12.2018

Lukking av kommunestyremøte – hjemmel for lukking og føring av møtebok

Sivilombudsmannen har behandlet en sak som gjelder en kommunes lukking av kommunestyremøtet ved behandlingen av tre saker.

13.12.2018

En analyse av inndelingen av regional stat

Difi har undersøkt behovet for endringer i inndelingen til 11 statsetater med et regionalt apparat i lys av vedtaket om ny fylkesinndeling og ny struktur for fylkesmannen.

10.12.2018

Skatteinfo nr. 8/2018

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

10.12.2018

Flora kommune vant Etikkprisen 2018

I Flora tar de med seg mottakerne av omsorgstjenestene inn i den etiske refleksjonen. Kommunen bruker også etisk refleksjon å finne alternativer til tradisjonell medisinsk behandling.

07.12.2018

Nytt på nett | 2018/uke 48-49

Nyhetsbrev uke 48-49/2018.


1  |  2  |  3  |  4