Høring – Anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene

To forslag til anbefalinger for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene sendes på ekstern høring med frist 24. mars 2023. | Oppdatert (med høringssvar): 28. mars

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide anbefalingene. Styrene i FKT og NKRF har sluttet seg til å sende anbefalingene på ekstern høring.

Det er en felles styringsgruppe som står for de to høringsforslagene, som er utarbeidet av arbeidsgrupper sammensatt av medlemmer fra begge organisasjonene.

Alle medlemmene vil bli invitert til et Teams-møte 17. februar 2023 kl. 10.00 - 11.30. Her vil representanter for arbeidsgruppene presentere forslagene og svare på spørsmål.

Høringsfristen for begge forslagene er 24. mars 2023. Høringssvar sendes post@nkrf.no, og svarene vil bli fortløpende publisert nedenfor.

__________________________

Lenker til høringsdokumentene:

  • Brev til høringsinstansene
  • Høringsforslag – anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
  • Høringsforslag – anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – møtebok

Lenker til høringssvar (oppdateres fortløpende):

Felles:

8.2.2023: Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF

27.2.2023: Innlandet Revisjon IKS

13.3.2023: Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus)

20.3.2023: Sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

23.3.2023: Kommunal- og distriktsdepartementet

23.3.2023: Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

24.3.2023: VETAKS - vedlegg 1 (FR/ESK) og vedlegg 2 (Møtebok)

24.3.2023: Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS (SKS) - FR/ESK og Møtebok

24.3.2023: Kontrollutvalgets sekretariat i Oslo

24.3.2023: Revisjon Midt-Norge SA (RMN)

27.3.2023: Konsek Trøndelag IKS

27.3.2023: Sekretariat for kontrollutvalget i Bergen m/vedlegg

Møtebok:

20.2.2023: Salten kontrollutvalgservice (SKU)

24.3.2023: Kontrollutvalgssekretariatet i Vest Finnmark IKS Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotte Čállingoddi SGO (KUSEK IKS)

Bestilling, behandling og oppfølging av FR/ESK:

24.3.2023: Kontrollutvalgssekretariatet i Vest Finnmark IKS Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotte Čállingoddi SGO (KUSEK IKS)

24.3.2023: KomRev NORD IKS

24.3.2023: Kommunerevisjonen i Oslo

24.3.2023: Vestfold og Telemark revisjon IKS (VTR)

24.3.2023: Revisjon Øst IKS

27.3.2023: Romerike revisjon IKS

28.3.2023: Ellen Lange, NKRF

28.3.2023: NKRFs forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomite