www.nkrf.no » Kontrollutvalg

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nyttig informasjon for kontrollutvalg

Her har vi samlet en del informasjon, som forhåpentligvis vil kunne være til nytte for kontrollutvalg og andre med interesse for tilsyn og kontroll.

NKRF yter bl.a. rådgivningsbistand overfor sine bedriftsmedlemmer. Hvis virksomheten som ivaretar sekretærtjenesten for ditt kontrollutvalg er bedriftsmedlem i NKRF, kan ev. faglige spørsmål fra kontrollutvalget kanaliseres via sekretariatet til våre rådgivere.
Er du i tvil om virksomheten er bedriftsmedlem i NKRF finner du en oversikt her »


  Følg NKRF på Twitter | #kontrollutvalg

Om kontrollutvalg på Twitter:


NYTTIGE RESSURSER

(Send oss gjerne et tips hvis det er noe du savner på denne siden)

Kort om revisjon av kommunal virksomhet og selskapskontroll
    ♦ Regnskapsrevisjon
    ♦ Forvaltningsrevisjon
    ♦ Selskapskontroll

KRDs arbeidsgruppe for styrking av egenkontrollen i kommunene

Publikasjoner o.l.

Lover og forskrifter

Nyheter

Dokumentasjon fra tidl. konferanser

Lenker

 

KRDs arbeidsgruppe for styrking av egenkontrollen i kommunene:

Nedenfor har vi samlet sentrale dokumenter i forbindelse med og i kjølvannet av arbeidsgruppens arbeid samt kommunelovutvalgets arbeid:

 Deloitte (for KS), mars 2017:

 Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, desember 2015:

 Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2. utgave (bokmål)

 Kontrollutvalsboka. Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet, 2. utgåve (nynorsk)

 Fylkesmannen i Nordland, september 2015:

 Hvordan lykkes med kontrollutvalgets arbeid? - ekspempler fra Nordland

 Deloitte (for KMD), desember 2014:

 Evaluering. Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

 Transparency International Norge og KS, november 2014:

 Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon

 Eksempelbank "Korrupsjonsfaren i kommuner – sårbarhet, verktøy og metoder"

 KS, mars 2013:

 Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?

 BDO, november 2012:

 Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland

Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus!

 KS, mars 2012:

 Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus!

 KPMG, mars 2011:

 Styrking av administrasjonssjefens internkontroll og
 riskostyring

85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane

 Arbeidsgruppens rapport av 15 . desember 2009:

 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner

 Nordlandsforsking - NF-rapport nr 13/2009:

 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i
 egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner

Internkontroll i kommuner

 PricewaterhouseCoopers:

 Internkontroll i kommuner

Kartlegging av lover og forskrifter om internkontroll i kommunar og fylkeskommunar

 KRD:

 Kartlegging av lover og forskrifter om internkontroll i kommunar og
 fylkeskommunar

Standardsetting innen revisjon internasjonalt og i Norge

 NKRF:

 Standardsetting innen revisjon internasjonalt og i Norge

Internkontroll i norske kommuner - Status og utviklingsbehov

 AGENDA Utredning & Utvikling AS:

 Internkontroll i norske kommuner - Status og utviklingsbehov

 

Publikasjoner o.l.:

En fullstendig oversikt over NKRFs egne publikasjoner finnes her »
For kontrollutvalg vil vi spesielt trekke fram følgende:

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor - 3. utgave  
 Tilsyn og revisjon i kommunal sektor 

 Boka gjør greie for hovedstrukturen for kommunal virksomhet og det
 regelverket som revisjonen og kontrollutvalget arbeider innenfor, og
 hvor den enkelte bestemmelsen i det nye regelverket er kommentert.
   

Kommunerevisoren

 Kommunerevisoren
 
NKRFs fagtidsskrift, som utgis 6 ganger årlig og har ca. 2 000
 abonnenter, herunder mange kontrollutvalgsmedlemmer.

 
og følgende fritt nedlastbare veiledninger:

I tillegg har NKRF i samarbeid med KS utarbeidet brosjyremateriell om kontrollutvalg, og som fritt kan lastes ned nedenfor:

Kontrollutvalget - fokus på kommunal kvalitet

 Kontrollutvalget - fokus på kommunal kvalitet

 (Målgruppe: Kontrollutvalg)

   
Kontrollutvalget - kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll

 Kontrollutvalget - kommunestyrets redskap for demokratisk
 innsyn og kontroll

 (Målgruppe: Kommunestyre/fylkesting)


Med støtte fra KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet drifter NKRF et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet. Registeret inneholder forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele landet og innenfor de fleste sektorer og fagområder. Målsettingen er at registeret med hjelp av NKRFs medlemmer skal holdes løpende oppdatert, og etter hvert inneholde alle forvaltningsrevisjonsrapporter som er avlagt fra og med 2005.

Til Forvaltningsrevisjonsregisteret
Her finner du Forvaltningsrevisjonsregisteret »


Forum for kontroll og tilsyn (FKT) har utarbeidet en Veileder for høring i kontrollutvalget »

 

Lover og forskrifter:

 Lovdata.no inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes
 rettigheter og plikter. Informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale
 og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

 §

 • Kommuneloven »
  • Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner »»
  • Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. »»
  • Forskrift om årsregnskap og årsberetning »
  • Øvrige forskrifter »
 • Forvaltningsloven »
 • Offentleglova »
 • Lov om interkommunale selskaper »
  • Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper »
 • Lov om offentlige anskaffelser »
  • Forskrift om offentlige anskaffelser »
 Veiledere
 • Justisdepartementets veileder til offentleglova »»
 • NFDs veileder til reglene om offentlige anskaffelser »
 • KRDs veileder om kontrollutvalg (bokmål - nynorsk)
 • KRDs veileder om inhabilitetsreglene »»
 • KRDs veileder om taushetsplikt for folkevalgte »»
 • KRDs veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett - kommuneloven § 40 nr. 5 »»
 • Ytringsfrihet og varsling – KS' veileder for kommuner og fylkeskommuner »»

 Lovfor-
 tolkninger

 •  KMDs temasider om kommunejuss »
 • Justisdepartementets lovfortolkninger pr. rettsområde »

 
Nyheter:

 • Siste nytt fra NKRF »
 • Nyheter fra andre om revisjon, kontroll og tilsyn »


Dokumentasjon fra tidl. konferanser:

NKRF har siden 2005 arrangert en årlig Kontrollutvalgskonferanse (vanligvis i begynnelsen av februar). Neste konferanse går av stabelen 30. - 31. januar 2019 på The Qube ved Claron Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Følg med her »

Kontrollutvalgskonferansen har de siste årene samlet rundt 6-700 deltakere fra hele landet. Foreløpig "toppnotering" er 800+ i 2016. Nedenfor finner du nærmere informasjon om de siste års konferanser:

 • 2018: Dokumentasjon »»
 • 2017: Dokumentasjon »»
 • 2016: Dokumentasjon »»
 • 2015: Dokumentasjon »»
 • 2014: Dokumentasjon »»
 • 2013: Dokumentasjon »»
 • 2012: Dokumentasjon »»
 • 2011: Dokumentasjon »»
 • 2010: Dokumentasjon »»
 • 2009: Dokumentasjon »
 • 2008: Program »
 • 2007: Program »


Lenker:

(sortert etter emne)

Revisjon

 • Standarder for revisjon og beslektede tjenester »
  • Kort om regnskapsrevisjon »
 • Standard for forvaltningsrevisjon »
  • Kort om forvaltningsrevisjon »

Regnskap, KOSTRA

 • God kommunal regnskapsskikk - standarder m.m. (GKRS) »
 • KMDs temasider om kommuneregnskap »
 • KMDs temasider om KOSTRA »
 • SSBs KOSTRA-sider »

Selskapskontroll

 • Kort om selskapskontroll »
 • KS om eierskap »
  • Anbefaling om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (pr. nov.-15)  »
  • Veiledning og eksempler - eierskapsmeldinger »
 • Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) »
 • Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag (SKL) »

► Kommunejuss

 • KMD - Lovfortolkninger, rundskriv, veiledere m.m. »
 • KS Advokatene »

Etikk

 • Etikkportalen.no (KS/KRD)
 • KMD »
 • KS' prosessveileder i arbeidet med etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen »
 • Kommunesektorens etikkutvalg »
 • KS Bedrifts prosessveileder: Etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i selskapet »
 • NHO »

Offentlige anskaffelser

 • Departementets temasider om offentlige anskaffelser m.m. »
  • Veileder til reglene om  offentlige anskaffelser »
 • KS' temasider om om offentlige anskaffelser »
 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) »
 • Oslo kommunes veileder til anskaffelsesprosessen »

Skatt og avgift

 • KS om eiendomsskatt »
 • Skatteetaten »
  • Skatte-ABC »
  • Merverdiavgiftshåndboken »
  • Lønns-ABC 2014 »

Til toppen av siden

Topp