24.02.2021

Nye oversikter på kommunedata.no

På kommunedata.no kan du blant annet se hvor effektiv din kommune er sammenliknet med andre kommuner.

22.02.2021

Status i innkjøps-Norge

DFØs nye modenhetsundersøkelse om offentlige anskaffelser viser store forskjeller mellom stat, kommune, fylkeskommune og statlige og kommunale foretak og selskaper.

22.02.2021

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 13. januar 2021 på Teams.

18.02.2021

Referat fra møte i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde møte 17. februar 2021 på Teams.

17.02.2021

Informasjon 2021/03 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om maler for normalberetninger 2020.

15.02.2021

Endringer i lov om interkommunale selskaper - høringssvar

NKRF støtter forslaget om å gi representantskapet og styret i interkommunale selskaper mulighet til å ha fjernmøter samt signere møteprotokoller ved bruk av elektronisk signatur.

12.02.2021

Skatteinfo nr. 1/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

09.02.2021

Kommuner med kun kommunekassen trenger ikke avlegge konsolidert årsregnskap

Kommuner hvor kommunekassen er eneste regnskapsenhet trenger ikke utarbeide et eget konsolidert årsregnskap. Det slår Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fast i en uttalelse.

05.02.2021

KS gir råd til kommuner for å redusere risiko for nye dataangrep

Det er grunn til å tro at flere kommuner vil kunne bli rammet av dataangrep i tiden som kommer.

04.02.2021

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2020

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge.

04.02.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 13. januar 2021.

03.02.2021

KOMØK'21 – 9 ulike tilbud gjennom året!

Kommuneøkonomikonferansen - KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen er politisk økonomi, fagøkonomi, styring og finansforvaltning.
MERK: Neste tilbud er 21. mai | Halvdagskonferanse - Kommuneproposisjonen

03.02.2021

Hva skaper gode kommuner for næringslivet?

Hva er de viktigste barrierene for å ta en rolle som god vertskapskommune? Det er blant spørsmålene en rapport fra KS og NHO forsøker å besvare.

03.02.2021

Protokoll fra styremøte 28. januar 2021

Styret hadde møte 28. januar 2021 på Teams.

01.02.2021

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 21. januar 2021.

01.02.2021

Høringssvar til veileder og mal for kontroll­utvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning

NKRF mener FKTs definisjon av formålet med kontrollutvalgets uttalelse verken har forankring i kommuneloven eller lovforarbeidene. Det legges også opp til at kontrollutvalget tiltar seg en oppgave som et politisk organ neppe kan klare ut fra ressurser, kompetanse og de gjeldende tidsfrister.