30.06.2021

Avdrag på videreutlån (startlån)

Det ikke er i strid med kommuneloven at en långiver stiller som vilkår for sine utlån at mottatte avdrag skal benyttes til avdrag på disse utlånene, konkluderer KMD med i en uttalelse.

28.06.2021

KS med podkastserie om internkontroll

"Orden i eget hus" er tittelen på en podkastserie fra KS på tre episoder om internkontroll i kommunene.

28.06.2021

Kommuneproposisjonen 2022 og Revidert Nasjonalbudsjett 2021

Rundskriv H-3/21 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

28.06.2021

Oppdaterte retningslinjer og skjemaer for kvalitets­kontrollen

Kvalitetskontrollkomiteen har i møte 25. juni 2021 fastsatt oppdaterte retningslinjer og skjemaer til bruk i årets kvalitetskontroll.

24.06.2021

Forvaltningsrevisjons­registeret (4289) er oppdatert ...

... med rapporter (65) fra Oslo, Vestfold og Telemark, Bergen, Trondheim, Midt-Norge og Finnmark.

23.06.2021

Slik jukser de kriminelle i bygg- og anleggsbransjen

En ny rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser hvordan 29 aktører innen bygg- og anleggsbransjen i Oslo og omegn utnytter utenlandske arbeidstakere og begår andre former for arbeidslivskriminalitet.

23.06.2021

Skatteinfo nr. 5/2021

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

22.06.2021

Protokoll fra styremøte 18. juni 2021

Styret hadde sitt første "hybridmøte" 18. juni 2021 i Oslo/Teams.

22.06.2021

Koronakommisjonens rapport – høringssvar

NKRF retter oppmerksomheten mot den kommunale egenkontrollen, og dens betydning for det helhetlige evalueringsarbeidet av lokale og sentrale myndigheters håndtering av koronapandemien.

15.06.2021

KOSTRA-analysemodell er oppdatert

NKRFs enkle analysemodell for kommune- og fylkeskommuneregnskapene er nå oppdatert med de reviderte KOSTRA-tallene for 2020 som ble publisert 15. juni 2021.

15.06.2021

Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

Kommunenes og fylkeskommunenes totale brutto driftsutgifter var på hele 578 milliarder kroner i 2020.

11.06.2021

eINFO 21/2 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon.

11.06.2021

Utredning: Foretaksstraff og korrupsjon

Foreslår mer effektive regler mot korrupsjon etter evaluering av reglene om foretaksstraff og korrupsjon.

07.06.2021

Sluttrapport fra prosjektet «Samordning i forhold til risiko‐ og vesentlighets­vurderinger» i Agder

Prosjektet har hatt en praktisk tilnærming, hvor formålet har vært å sikre en bedre dialog og koordinering med Statsforvalteren om gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og tilsyn.

07.06.2021

Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2022

Rundskriv H-2/21 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

07.06.2021

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 20. mai 2021.