30.08.2019

Eierskapskontroll – status og veien videre

Høsten 2018 fastsatte styret i NKRF ny veileder for selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll. I forkant av dette vedtok Stortinget ny kommunelov. Veilederen søkte å ta hensyn til denne. Senere har departementet fastsatt ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

30.08.2019

GDPR-status fra en kommune – hvordan har vi det med etterlevelsen i dag?

Kan man trekke sikre konklusjoner om status for etterlevelse av det nye personvernregelverket i kommune-Norge ut fra observasjoner gjort i én kommune? Neppe. Likevel kan det være enkelte læringspunkter å hente, både for store og små kommuner, ut fra de erfaringene vi har gjort oss i Sarpsborg.

30.08.2019

Nye rammebetingelser og nye kontrollutvalg

I løpet av juni ble både budsjett- og regnskapsforskriften og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

30.08.2019

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte i Oslo 23. august 2019.

28.08.2019

Referat fra møte i selskapskontroll­komiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 27. august 2019 på Skype.

27.08.2019

Ny brukervennlig søkemotor til Forvaltnings­revisjons­registeret

Norges Kommunerevisorforbund har i samarbeid med Riksrevisjonen utviklet søkemulighetene for Forvaltningsrevisjonsregisteret, og også gjort det mer tilgjengelig.

27.08.2019

Nasjonalt sikkerhetssenter for kommuner åpnet på Lillehammer og Gjøvik

Kommune-CSIRT, Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren, er åpnet under Sikkerhetsfestivalen, der 900 sikkerhetsfolk er samlet for tre dager med faglig utveksling, påfyll og nettverksbygging.

26.08.2019

Protokoll fra styremøte 11. juni 2019

Styret hadde møte 11. juni 2019 på Hamar.

26.08.2019

Referat fra fellesmøte i selskapskontroll­komiteen og forvaltningsrevisjons­komiteen

Selskapskontrollkomiteen og forvaltningsrevisjonskomiteen hadde felles møte 22. august 2019 på Skype.

22.08.2019

Åpenhet i Europas hovedsteder kartlagt – Oslo ikke best i klassen

Hvor åpne er hovedstedene i Europa om politiske beslutningsprosesser, pengebruk, lobbyvirksomhet, de folkevalgtes økonomiske interesser, hvem som vinner kontrakter?

22.08.2019

Rettssikkerhet – en del av fellesskapets verdier

NKRF mener | Kommunerevisjonene bidrar til å styrke innbyggernes rettssikkerhet i den kommunale forvaltningen både gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

19.08.2019

Kommune-NM: Vinnerne har mange private arbeidsplasser

Resultatene fra NHOs Kommune-NM viser hvor i landet næringsklimaet er best. Årets vinner er Oslo.

19.08.2019

Statlig detaljstyring kan svekke lokaldemokratiet

Prinsippet om statlig rammestyring av kommunene for å sikre dem nødvendig handlefrihet, brytes jevnlig, viser en ny rapport. Detaljstyring gir kommunene mindre fleksibilitet og hindrer dem i å gjøre gode prioriteringer basert på lokale behov.

19.08.2019

Rutine for lukking av møter, føring av møtebok og taushetsplikt for folkevalgte og ansatte

Sivilombudsmannen har undersøkt Brønnøy kommunes reglement for kommunestyret av eget tiltak.

05.08.2019

Rundskriv om konstituering og veiledning om valg til folkevalgte organ m.m.

KMDs tradisjonelle konstitueringsrundskriv (H-4/19) foreligger oppdatert med bestemmelsene i ny kommunelov.

05.08.2019

Lånegjelden øker og flere kommuner har begrenset økonomisk handlingsrom

Kommunene (konsern) hadde en korrigert netto lånegjeld på 78,9 prosent av brutto driftsinntekter i 2018, og om lag ti prosent av kommunene vurderes å ha lite økonomisk handlingsrom ifølge KS.