29.01.2020

Informasjon 2020/01 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om forenklet etterlevelseskontroll 2019.

28.01.2020

Velkommen til Kontrollutvalgs­konferansen 2020!

Det er en glede å ønske velkommen til årets happening for kontrollutvalg. 800 deltakere er samlet på Gardermoen til Kontrollutvalgskonferansen 2020. Hvis du ikke er så heldig å være til stede, fortvil ikke. Konferansen strømmes direkte på våre nettsider. Vi har også laget en egen side (oppdateres fortløpende) hvor livestrømmen er tilgjengelig sammen med lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen. Emneknaggen er #ku20nkrf. Delta i dialogen!

27.01.2020

Kontrollutvalg til besvær?

Et kontrollutvalg skal ikke være til besvær! Utvalgets oppgave er ikke å finne feil, men bidra til forbedring og læring. Selv om utvalget har en kontrollerende rolle, må denne utøves på en måte som synliggjør at kommunen som helhet har nytte av den jobben utvalget gjør.

24.01.2020

Nytt verktøy skal gjøre det enkelt å velge prosedyre

Digitaliseringsdirektoratet har lansert et verktøy som skal gjøre det enkelt å velge anskaffelsesprosedyre.

24.01.2020

Høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap. Høringsfristen er 1. juni 2020.

24.01.2020

Styring og ledelse påvirker skoleresultater

En ny forskningsrapport peker på at gode relasjoner og klar rolleforståelse mellom politikere og administrasjon er en viktig faktor for vellykket kvalitetsutvikling.

23.01.2020

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – rapportering for 2019

Nytt rundskriv om tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.

23.01.2020

TIs korrupsjonsindeks 2019 er publisert

Indeksen rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Norge beholder 7. plassen, men har kun Island bak seg i Norden.

22.01.2020

Klage over avgitt bindende forhåndsuttalelse – NN kommune

Skattedirektoratet fastholder uttalelsen som er gitt fra skattekontoret og fastholder at NN kommune har ikke rett til kompensasjon for merverdiavgift på utgifter til riving av X sykehjem.

22.01.2020

Saksbehandlingstid og rutiner i byggesaker

Sivilombudsmannen har av eget tiltak undersøkt saksbehandlingstid og rutiner ved byggesaksavdelingen i Frogn kommune.

22.01.2020

Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Vivento utarbeidet en rapport om gevinstrealisering ved kommunesammenslåing.

20.01.2020

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene

Nytt rundskriv om registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene.

20.01.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 8. januar 2020 i Oslo.

14.01.2020

Tilsynskalender for samordning av planlagte statlige tilsynsaktivteter

Fra 2020 tar fylkesmennene og flere andre statlige tilsynsetater i bruk en felles nasjonal tilsynskalender for tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalgssekretariatene kommer på til våren.

10.01.2020

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

10.01.2020

Referat fra fellesmøte mellom forvaltningsrevisjons­komiteen og selskapskontroll­komiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen hadde fellesmøte 7. januar 2020 i Oslo.

10.01.2020

Intern høring - et rådslag om strategi

Styret har siden høsten 2019 jobbet med NKRFs strategi, og inviterer nå til intern høring med frist 2. juni 2020.
Pga. koronasituasjonen er høringen utsatt. Et revidert rådslag vil bli sendt ut til medlemmene over sommeren.

10.01.2020

Ny kommunelov - oppdaterte kommunale regnskapsstandarder

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har oppdatert de kommunale regnskapsstandardene og tilpasset dem til ny kommunelov med forskrifter.

10.01.2020

Statsbudsjettet for 2020 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-1/20 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2020 etter Stortingets budsjettvedtak.

07.01.2020

Referat fra regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde en e-postrunde i desember om opplæringspakke for folkevalgte om kommunalt regnskap.