9  |  10  |  11  |  12

20.01.2020

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene

Nytt rundskriv om registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene.

20.01.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 8. januar 2020 i Oslo.

14.01.2020

Tilsynskalender for samordning av planlagte statlige tilsynsaktivteter

Fra 2020 tar fylkesmennene og flere andre statlige tilsynsetater i bruk en felles nasjonal tilsynskalender for tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalgssekretariatene kommer på til våren.

10.01.2020

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

10.01.2020

Referat fra fellesmøte mellom forvaltningsrevisjons­komiteen og selskapskontroll­komiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen hadde fellesmøte 7. januar 2020 i Oslo.

10.01.2020

Intern høring - et rådslag om strategi

Styret har siden høsten 2019 jobbet med NKRFs strategi, og inviterer nå til intern høring med frist 2. juni 2020.
Pga. koronasituasjonen er høringen utsatt. Et revidert rådslag vil bli sendt ut til medlemmene over sommeren.

10.01.2020

Ny kommunelov - oppdaterte kommunale regnskapsstandarder

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har oppdatert de kommunale regnskapsstandardene og tilpasset dem til ny kommunelov med forskrifter.

10.01.2020

Statsbudsjettet for 2020 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-1/20 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2020 etter Stortingets budsjettvedtak.

07.01.2020

Referat fra regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde en e-postrunde i desember om opplæringspakke for folkevalgte om kommunalt regnskap.

07.01.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 11. desember 2019 i Oslo.

02.01.2020

43 nye kommuner og seks nye fylkeskommuner fra nyttår

Fra 1. januar 2020 vil 1,7 millioner nordmenn bo i en ny kommune.

01.01.2020

Kronikk | Riksrevisjonen skal ikke undersøke alt

Riksrevisjonen må på banen! Dette er en sak for Riksrevisjonen! Uttalelser som dette er hyppige når kritikkverdige forhold diskuteres i media og i politikken. At mange peker på oss er en tillitserklæring, men samtidig må vi være tydelige på hva vi kan undersøke og ikke.

01.01.2020

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Med ny kommunelov blir forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen en pliktig oppgave for regnskapsrevisor.

01.01.2020

Text mining, spørreundersøkelse, intervjuer og observasjon – metodemangfold i en undersøkelse om ernæringsarbeid i hjemmetjenesten

Metodemangfold var viktig da vi skulle vurdere hjemmetjenestens arbeid med ernæringen til brukerne. I tillegg til en rekke kvalitative metoder, brukte vi text mining i to millioner journalnotater.

01.01.2020

75 år på vakt for fellesskapets verdier

Norges Kommunerevisorforbund fyller 75 år i år. Dette vil vi markere gjennom hele året – og høydepunktet blir vår jubileumskonferanse til høsten.


9  |  10  |  11  |  12