7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12

06.03.2020

Ny veileder om ideelle aktører

En ny veileder fra Digitaliseringsdirektoratet viser handlingsrommet innenfor anskaffelsesregelverket for oppdragsgivere som ønsker å bruke ideelle leverandører, uten å reservere konkurranser for ideelle.

05.03.2020

Skatteinfo nr. 2/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

02.03.2020

Ny rapport om hvordan anskaffelses­funksjonen bør organiseres

Digitaliseringsdirektoratet har kartlagt hvordan virksomheter kan organisere anskaffelsesfunksjonen for at anskaffelser skal være et sterkere strategisk virkemiddel for virksomhetens måloppnåelse.

28.02.2020

Trening gir styrke, også i antikorrupsjonsarbeidet

KRONIKK | «Hvordan kunne det skje?» «Hun måtte jo forstå at dette ville bli oppdaget!» Slike reaksjoner er vanlige når uønskede og kritikkverdige forhold blir avdekket i kommunesektoren.

28.02.2020

Varsling – har kommune­revisjonen en rolle?

Nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2020. De nye reglene innebærer en styrking av varslerens vern og samtidig en del skjerpede plikter for virksomhetene.

28.02.2020

Revisjon av kommune­regnskapet – utvalgte problemstillinger

Historisk har revisjon av kommuneregnskapet vært betraktet som noe helt spesielt, og lenge ble det ansett som en egen profesjon å revidere kommuner.

28.02.2020

Nye kontrollutvalg og rammevilkår

Kontrollutvalgskonferansen 2020 er nettopp gjennomført. Over 800 kontrollutvalgsmedlemmer og andre som er engasjert i kontroll og revisjon i kommunal sektor var til stede og tok del i interessante debatter og foredrag om viktige tema.

28.02.2020

Pensjonskostnader og selvkost ved endring av regnskapsprinsipp

Engangsvirkningen av å endre regnskapsprinsipp for pensjon kan ikke regnes som en kostnad som skal inngå i beregningen av samlet selvkost.

27.02.2020

NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny revisorlov

NKRF tok opp spørsmålet om likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon.

26.02.2020

Ny rapport om ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene

Telemarksforsking har på oppdrag fra KMD vurdert mulige insentivvirkninger av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringen av personer med psykisk utviklingshemming til inntektssystemet for kommunene.

26.02.2020

Foreldre er stort sett fornøyd med barnehagetilbudet

Resultater fra Foreldreundersøkelsen 2019 viser at foreldre stort sett er fornøyd med barnehagetilbudet. De er spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet.

26.02.2020

Informasjon 2020/05 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om engasjementsbrev.

25.02.2020

Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen hadde møte 25. februar 2020 via Skype.

25.02.2020

Informasjon 2020/04 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om beretninger for kommuner og fylkeskommuner med avvik fra normalberetningen 2019.

24.02.2020

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2019

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer i Norge.

20.02.2020

ROBEK – Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse

Kapittel 28 i den nye kommuneloven om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse, innebærer flere endringer i ROBEK-reglene.

20.02.2020

Informasjon 2020/03 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet.

20.02.2020

Undersøkelser av innkjøp er sentralt i egenkontrollen

NKRF mener | Selv om ingen har ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser, blir dette undersøkt både av kontrollutvalgene og kommunerevisjonene.

18.02.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde møte 11. februar 2020 i Oslo.

18.02.2020

Orientering fra fagkomitemøte i GKRS 8. januar 2020

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) hadde sitt første møte i 2020 8. januar.


7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12