1  |  2  |  3  |  4

22.12.2020

Ny veileder: Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner

Den nye veilederen inneholder prinsipper og retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Den inneholder også nærmere veiledning om disse og om arbeidet med ulike styringsvirkemidler overfor kommunesektoren.

21.12.2020

Forskrift til ny revisorlov

Forskriften gir regler om praksis fra kommunal revisjon og Riksrevisjonen, praktisk prøve og tredjelandsrevisorer.

21.12.2020

Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg

Finansdepartementet med tolkningsuttalelse om kommunale svømmeanlegg driver «økonomisk aktivitet» og om denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

18.12.2020

Informasjon 2020/10 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner - revisors uttalelse.

18.12.2020

Ny revisorlov fra 1. januar 2021

Finanstilsynet har utarbeidet en informasjonsside om utvalgte temaer av særlig praktisk betydning for revisorer og revisjonsforetak i forbindelse med ikrafttredelsen av ny revisorlov.

16.12.2020

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

16.12.2020

Manglende svar på mottatte henvendelser

Sivilombudsmannen forutsetter at Ullensvang kommune i framtiden besvarer henvendelser «uten ugrunnet opphold» i tråd med forvaltningsloven § 11 a første ledd.

16.12.2020

Kommentarer til RSK 001 og RSK 002

NKRFs styre har fastsatt kommentarer til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll.

15.12.2020

Varsel om irettesettelse for feil bruk av Googles løsninger i skolen

Datatilsynet har på bakgrunn av bekymring hos flere foresatte sett nærmere på tre kommuner som har tatt i bruk Google Chromebook og G Suite for Education.

15.12.2020

Referat fra møter i forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde møter 2. og 17. november 2020 på Teams.

15.12.2020

Referat fra møter i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møter 10., 27. november og 10. desember 2020 på Teams.

14.12.2020

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-tjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Røst kommune et gebyr på 364 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av IKT-tjenester.

14.12.2020

Kommuner i Nordland sliter mest med arkivene

Arkivverket undersøker hvert år hvor god stat og kommune er til å ta vare på dokumentasjon. Årets svar fra kommunene avdekker store regionale forskjeller.

11.12.2020

Informasjon 2020/09 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om revisors oppgaver knyttet til konsoliderte årsregnskap i kommunal sektor.

11.12.2020

Ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke er fastsatt

Den nye forskriften erstatter forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke fra 2003 hjemlet i kirkeloven.

11.12.2020

Skatteinfo nr. 11/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

10.12.2020

Mindre forskjeller mellom fylkene i hvordan skolene bidrar til elevenes resultater

Skolebidragsindikatorene for 2020 viser at det er mindre forskjeller mellom fylkene og skolene, enn tidligere år.

10.12.2020

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020

Grupperingen blir blant annet benyttet i kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) og i forbindelse med publiseringen av KOSTRA-data på ssb.no.

08.12.2020

Sidetallsbegrensninger skaper hodebry

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har det siste året sett et økende antall saker om sidetallsbegrensninger.

07.12.2020

Skyhøy tillit til revisorer

Blant politikerne mener 98 prosent revisjon har ganske stor eller svært stor nytte i kommuner, og i befolkningen mener 97 prosent det samme i kommuner.


1  |  2  |  3  |  4