1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

09.10.2020

De digitale angrepene mot norske kommuner fortsetter med uforminsket styrke

Angrepene mot offentlig sektor fortsetter med uforminsket styrke, ifølge en fersk rapport om det digitale situasjonsbilde fra Kommune-CSIRT.

08.10.2020

Om lag 170 kommuner har «modeller» mot sosial dumping og arbeidslivskrim

En oversikt over omfanget av «modeller» til bruk i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er sendt til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

07.10.2020

Et rådslag om strategi (+)

Styret har siden høsten 2019 jobbet med NKRFs strategi, og inviterer nå til intern høring med frist 15. januar 2021. Høringsuttalelser imøteses også etter fristen.

05.10.2020

Prop. 3 L (2020–2021) Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven

Regjeringen har fremmet lovproposisjon med forslag til to midlertidige lovbestemmelser, som gir unntak fra kommuneloven og IKS-loven.

02.10.2020

Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget

KMD mener at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.

25.09.2020

Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021

Det nye regelverket om internkontroll i kommunene skal erstatte internkontrollreglene i en rekke sektorlover.

21.09.2020

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 16. september 2020 i Lillestrøm.

18.09.2020

Læringsmiljøet betyr mye for resultatene til elevene

Hva kjennetegner de skolene og kommunene som bidrar mest til å løfte elevene faglig?

18.09.2020

Skatteinfo nr. 9/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

17.09.2020

Forvaltningsrevisjons­registeret (4062) er oppdatert ...

... med rapporter (54) fra Oslo, Agder, Nordland, Troms og Finnmark og Longyearbyen.

10.09.2020

Advarer mot ny bølge av e-postangrep mot det offentlige

I løpet av de siste fire månedene har mer enn 30 norske kommuner blir rammet av e-postangrep.

10.09.2020

Økende kompetansenivå i kommunene

Andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev vokser raskest i Nord-Norge og i Innlandet. Kompetansen øker over hele landet, viser NHOs Kommune-NM.

09.09.2020

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

08.09.2020

Referat fra regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 7. september 2020.

07.09.2020

HØRING – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

De midlertidige lovendringene skal legge til rette for en fleksibel møteavvikling i folkevalgte organer og interkommunale selskaper.

03.09.2020

Revidert RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og ny RSK 002 Standard for eierskapskontroll, er vedtatt

Begge standarder ble behandlet og vedtatt av NKRFs styre i møte 12. august, og de trer i kraft med virkning for prosjekter der oppstartbrevet er sendt etter 30. september 2020.

02.09.2020

Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring?

Siden 2019 har såkalte skolebidragsindikatorer blitt publisert for landets grunnskoler og videregående skoler i Skoleporten.

31.08.2020

Etiske utfordringer i koronaens tid

KRONIKK | I Kommunelovens formålsparagraf finnes et viktig stikkord: tillitsskapende. Dette er rettesnoren for forvaltningen, og tillit er kjernen i tenkingen og veiledningen omkring de etiske utfordringene.

31.08.2020

Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll

God kontroll er en viktig del av styringen og egenkontrollen for enhver virksomhet. For kommuner og fylkeskommuner er internkontroll gjerne omtalt som den administrative delen av egenkontrollen.

31.08.2020

Risikoen for at kommuner utsettes for svindel

Sammen med Inyett AS utførte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS en undersøkelse med bistand fra Opinion i mai 2020. Undersøkelsen gjaldt risikoen for misligheter, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner her i landet.


1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7