2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8

31.08.2020

Ting tar tid – refleksjoner i jubileumsåret

LEDER | En sommer gir rom for refleksjoner. Og jeg har blant annet tenkt at ting tar tid.

25.08.2020

Protokoll fra styremøte 12. august 2020

Styret hadde møte 12. august 2020 i Kongsvinger.

24.08.2020

Enkeltrepresentanter i et folkevalgt organ kan delta digitalt i et ellers fysisk møte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avklart at enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk møte.

19.08.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 18. juni 2020.

14.08.2020

Høy grad av tillit til kommunen

Målinger fra koronamonitoren viser at sju av ti har tillit til informasjon som kommer fra egen kommune. Tillitsnivået har holdt seg på et stabilt høyt nivå gjennom hele koronaperioden.

03.07.2020

Vil åpne for å oppløse kommunale boligstiftelser

Regjeringen foreslår å endre stiftelsesloven for å åpne for å oppløse kommunale boligstiftelser.

01.07.2020

KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap – fastsatt som foreløpig standard

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap som foreløpig standard.

30.06.2020

Kva er berekraftig utvikling eigentleg?

KRONIKK | FNs berekraftsmål vart vedtatt i 2015 som del av 2030-agendaen for berekraftig utvikling, og representerer universelle mål som alle land har forplikta seg til å innfri innan 2030.

30.06.2020

Ny oppdatert ISA 315

International Audit and Assurance Standards Board (IAASB), som utarbeider standarder for regnskapsrevisjon, har høsten 2019 godkjent en ny og betydelig oppgradert versjon av ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser.

30.06.2020

Innovasjon og risiko

Både staten og KS er opptatt av å stimulere til økt innovasjon i kommunene. Det er liten tvil om at kommunene opplever et større innovasjonstrykk i dag enn tidligere, og at innovasjon nesten utelukkende blir sett på som noe positivt.

30.06.2020

På vei tilbake til normalen, men hva har vi lært?

LEDER | I skrivende stund er samfunnet i ferd med å vende tilbake til normalen igjen – etter en unntakstilstand som satte det hele på hodet.

30.06.2020

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.

29.06.2020

Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke

Kontrollutvalg kan likevel fortsette med fjernmøter etter 1. august, forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det.

26.06.2020

Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3

Rundskriv H-3/21 fra KMD. Krav om revisorattestasjon av øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur.

25.06.2020

Skatteinfo nr. 8/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

24.06.2020

Fire tusen rapporter er passert!

Forvaltningsrevisjonsregisteret er oppdatert og inneholder nå over 4000 rapporter fra hele landet.

23.06.2020

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Styret har oppdatert og tilpasset KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen til ny kommunelov med forskrifter. I tillegg er noen notater vedtatt opphevet.

18.06.2020

Protokoll fra styremøte 10. juni 2020

Styret hadde møte 10. juni 2020 i Oslo.

18.06.2020

Veilederen for kontrollutvalgs­sekretariatene er oppdatert

Styret i NKRF har i møte 10. juni 2020 oppdatert "Veilederen for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene".

18.06.2020

eINFO 20/1 – Invitasjon til deltakelse i benchmarking av regnskapsrevisjon

NKRF inviterer bedriftsmedlemmer som leverer regnskapsrevisjonstjenester til å delta i benchmarking av regnskapsrevisjon.


2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8