8  |  9  |  10  |  11  |  12

18.02.2020

Justerte EØS-terskelverdier

EØS-terskelverdiene justeres hvert annet år. 13. februar 2020 trådte det i kraft justerte EØS-terskelverdier.

17.02.2020

Ressurskrevende tjenester – kontroll av ordningen

Helsedirektoratet har gjennomført stedlig kontroll i ti kommuner og utarbeidet en rapport som omhandler resultater fra kontrollen.

14.02.2020

Forvaltningsrevisjons­registeret (3915) er oppdatert ...

... med rapporter (184) fra Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

14.02.2020

Status Kommune 2020

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkeskommunene våre?

13.02.2020

Informasjon 2020/02 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om maler for normalberetninger 2019.

11.02.2020

Referat fra møte i revisjonskomiteen

Revisjonskomiteen hadde elektronisk møte 3. februar 2020.

10.02.2020

Fusjon mellom interkommunalt selskap og heleid aksjeselskap

Ifølge en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten kunne et interkommunalt selskap (IKS) innfusjonere sitt heleide datteraksjeselskap med grunnlag i ulovfestet rett uten at det medførte beskatning.

07.02.2020

Skatteinfo nr. 1/2020

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

03.02.2020

Skriftlighet i ansettelsessaker i Stavanger

På bakgrunn av to klagesaker på ansettelser i Stavanger kommune har Sivilombudsmannen undersøkt kommunens rutiner om skriftlighet ved ansettelser.

29.01.2020

Informasjon 2020/01 fra revisjonskomiteen

Informasjon fra revisjonskomiteen om forenklet etterlevelseskontroll 2019.

28.01.2020

Velkommen til Kontrollutvalgs­konferansen 2020!

Det er en glede å ønske velkommen til årets happening for kontrollutvalg. 800 deltakere er samlet på Gardermoen til Kontrollutvalgskonferansen 2020. Hvis du ikke er så heldig å være til stede, fortvil ikke. Konferansen strømmes direkte på våre nettsider. Vi har også laget en egen side (oppdateres fortløpende) hvor livestrømmen er tilgjengelig sammen med lenker til dokumentasjon, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen. Emneknaggen er #ku20nkrf. Delta i dialogen!

27.01.2020

Kontrollutvalg til besvær?

Et kontrollutvalg skal ikke være til besvær! Utvalgets oppgave er ikke å finne feil, men bidra til forbedring og læring. Selv om utvalget har en kontrollerende rolle, må denne utøves på en måte som synliggjør at kommunen som helhet har nytte av den jobben utvalget gjør.

24.01.2020

Nytt verktøy skal gjøre det enkelt å velge prosedyre

Digitaliseringsdirektoratet har lansert et verktøy som skal gjøre det enkelt å velge anskaffelsesprosedyre.

24.01.2020

Høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 14 – Konsolidert årsregnskap. Høringsfristen er 1. juni 2020.

24.01.2020

Styring og ledelse påvirker skoleresultater

En ny forskningsrapport peker på at gode relasjoner og klar rolleforståelse mellom politikere og administrasjon er en viktig faktor for vellykket kvalitetsutvikling.

23.01.2020

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – rapportering for 2019

Nytt rundskriv om tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.

23.01.2020

TIs korrupsjonsindeks 2019 er publisert

Indeksen rangerer 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land. Norge beholder 7. plassen, men har kun Island bak seg i Norden.

22.01.2020

Klage over avgitt bindende forhåndsuttalelse – NN kommune

Skattedirektoratet fastholder uttalelsen som er gitt fra skattekontoret og fastholder at NN kommune har ikke rett til kompensasjon for merverdiavgift på utgifter til riving av X sykehjem.

22.01.2020

Saksbehandlingstid og rutiner i byggesaker

Sivilombudsmannen har av eget tiltak undersøkt saksbehandlingstid og rutiner ved byggesaksavdelingen i Frogn kommune.

22.01.2020

Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Vivento utarbeidet en rapport om gevinstrealisering ved kommunesammenslåing.


8  |  9  |  10  |  11  |  12