26.11.2018

Informasjon 2018/Overordnet fra revisjonskomiteen

Overordnet informasjon fra revisjonskomiteen om endringer i kommuneloven - med vekt på regnskapsrevisjon er sendt til bedriftsmedlemmene.

23.11.2018

Nytt på nett | 2018/uke 45-47

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke med bilder her.

23.11.2018

Kommunalnytt nr. 6/2018

Nyhetsbrev fra Kommunalavdelingen om kommune- og fylkesforvaltning.

22.11.2018

Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

22.11.2018

Tolgasaken - Tilbakemelding om regelforståelse

NKRF har svart Fylkesmannen i Hordaland om regelforståelse mv. i kjølvannet av Tolgasaken.

21.11.2018

Ny veileder i selskapskontroll - med vekt på eierskapskontroll

Styret i NKRF har fastsatt en ny veileder i selskapskontroll. Veilederen, som er utarbeidet av selskapskontrollkomiteen, har vekt på eierskapskontroll.

21.11.2018

Undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen

Staten bør følge bedre opp at kommunene har riktig kapasitet og god kvalitet i eldreomsorgen.

19.11.2018

Ny kommunelov, nye forskrifter og konsekvenser for god kommunal revisjonsskikk

NKRF starter arbeidet med å tilpasse innholdet i god kommunal revisjonsskikk til den nye loven med forskrifter.

19.11.2018

Nye regler om rabatter i arbeidsforhold og arbeidsgiverforpliktelser gjeldende for inntektsåret 2019

Fra 2019 gjelder nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet, og arbeidsgivers forpliktelser når det ytes slike rabatter.

15.11.2018

Ny standard for eiendomsskattetaksering

KS har laget en standard for hvordan kommunene bør taksere eiendommene.

15.11.2018

Ny rapport om ressurskrevende tjenester

En arbeidsgruppe fra departementene og KS har på bakgrunn av et anmodningsvedtak i Stortinget vurdert mulige endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester.

13.11.2018

Regnskapsrapporteringen (KMD)

Departementets hovedveileder for 2019 gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA.
13.11.2018

Lukking av møter i kontrollutvalget

Sivilombudsmannen om saksbehandling, føring av møtebok og hjemmel for lukking. Kontrollutvalget bes bl.a. påse at kommunelovens saksbehandlingsregler for lukking av møter følges i fremtiden.

13.11.2018

Møtebegrepet i kommuneloven

Sivilombudsmannen er kommet til at et arbeidsseminar om økonomiplanen var et møte i et folkevalgt organ. Seminaret skulle derfor i utgangspunktet vært åpent for allmennheten.

12.11.2018

Kontrollutvalgs­konferansen 2019

Den årlige Kontrollutvalgskonferansen arrangeres for 15. gang 30. - 31. januar 2019 i The Qube på Gardermoen. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland åpner konferansen.

08.11.2018

NRS(V) Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (NRS)

NRS(V) Regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 er oppdatert av virkning av innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere fra desember 2014.
08.11.2018

Har jeg blitt hacket? (NorSIS)

Hvordan kan man finne ut at man har blitt utsatt for et hackerangrep, og hva man kan gjøre for å begrense skaden.
06.11.2018

Møte i fagkomiteen september 2018 (GKRS)

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk jobber for tiden mye med rammeverket og KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.
05.11.2018

Nytt på nett | 2018/uke 43-44

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke med bilder her.

02.11.2018

Ansvarsfordeling i Tolga-saken

Helt siden VG i begynnelsen av oktober avslørte at tre brødre uten å vite om det var registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har det vært søkelys på hvordan systemet med registrering av psykisk utviklingshemmede fungerer. Og mange har spurt seg: Har dette skjedd i andre kommuner også? I tillegg har det kommet fram at noen kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemmede i kommunen.